1.

بررسی تطبیقی- تاریخی حسن صباح و حسن صباح بارتول در رمان الموت

صفحه 5-24

2.

آموزش ادبیات انگلیسی یا ادبیات جهان به انگلیسی در دانشگاه‌های ایران؟

صفحه 25-43

3.

مقایسة شعر فروغ فرخزاد، فرزانه خجندی و خالده فروغ از منظر نظریة جانسون

صفحه 45-61

4.

کارکرد دیگرسان عشق در نمایشنامة توراندخت برتولت برشت

صفحه 63-85

5.

بررسی تطبیقی داستان کوتاه «گل خاص» از منصور یاقوتی و «دلتنگی» از چخوف

صفحه 87-102

6.

ساختارشکنی یادنگاشت زن ایرانی در عطر سنبل عطر کاج اثر فیروزه جزایری دوما

صفحه 103-122

7.

روایت در رمان مرشد و مارگریتا بر اساس نظام نشانه‌معناشناختی روایی گرمس

صفحه 123-143

8.

بررسی زیست‌جهان در آثار ناتالیا گینزبورگ با تکیه برآرای یورگن هابرماس

صفحه 145-162

9.

بررسی سه شعر از پروین اعتصامی بر اساس دو عنصر ارسطویی کشف و دگرگونی

صفحه 163-180

10.

بررسی چگونگی شکل‌گیری هویت فردی در آثار مارگریت یورسونار

صفحه 181-193


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب