1.

بررسی تنوع توده‌‌های خربزه و طالبی (Cucumis melo L.) برای مقاومت به پژمردگی فوزاریومی بر مبنای فعالیت آنزیم‌های بیوشیمیایی

صفحه 191-205
مهرداد حنیفه‌یی؛ حمید دهقانی؛ رجب چوکان

2.

ایجاد لاین‌های تراریخت برای مطالعۀ نشو و نمای مغز در (Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae

صفحه 207-218
مهدیه بی غم؛ وحید حسینی نوه؛ حسین اللهیاری

3.

گونۀ Scirtothrips dorsalis (Thysanoptera: Thripidae) به عنوان آفت مرکبات در استان فارس

صفحه 219-225
کامبیز مینایی؛ سید علی اکبر باقریان؛ مریم آل عصفور

4.

نقش بافت و مقدار مادة آلی خاک (خاک‌برگ) بر توانایی Trichoderma longibrachiatum در تحریک رشد گیاه لوبیا قرمز و کنترل نماتد Meloidogyne javanica

صفحه 227-240
زهرا سجادی؛ سید محمد رضا موسوی؛ غلامرضا معاف پوریان

5.

تأثیر بقایای گیاهی حاوی قارچ اندوفایت بر جمعیت پروانة مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta

صفحه 241-248
نفیسه پورجواد؛ خدیجه دارابی؛ محمدرضا سبزعلیان

6.

دموگرافی شب‌پرة پوست‌خوار میوۀ پسته Arimania komaroffi (Lepidoptera: Pyralidae) روی سه رقم پسته در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 249-258
مهدی بصیرت؛ علی گلی زاده؛ سید علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور

7.

تأثیر اسیدیته و فشار اسمزی بر تولید افلاتوکسین در قارچ Aspergillus parasiticus

صفحه 259-267
سیدمسلم موسویان؛ مصطفی درویش نیا؛ عیدی بازگیر

8.

بررسی زمستان‌گذرانی و تحمل به سرما در شفیره‌های سفیدة بزرگ کلم، Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) در ایران

صفحه 269-276
مریم عطاپور

9.

فراسنجه‌های جدول زیستی شب‌پرۀ پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) روی سه میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 277-284
حسنا محمدی تبار؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ احمد عاشوری

10.

کارایی نانو کپسول‌های پایۀ اتیل سلولز حاوی ایمیداکلوپراید در کنترل موریانۀ Microcerotermes diversus (Iso.: Termitidae) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 285-294
رضا ابوالفارسی؛ بهزاد حبیب پور؛ علی اشرفی

11.

بررسی تأثیر توأم نماتد ریشه گرهی و گل جالیز بر پارامترهای فلورسانس، محتوای کلروفیل و آب نسبی برگ گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

صفحه 295-306
امیر قاسم زاده؛ سالار جمالی؛ محمدعلی قاسمی

12.

مقایسۀ واکنش انواع بهاره و پاییزۀ ژنوتیپ‌های مختلف گندم نان ((Triticum aestivum در مقابل بیماری پاخورۀ گندم (Take-all disease)

صفحه 307-316
مژگان قلی زاده؛ حسین دشتی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمدرضا بی همتا

13.

کنترل بیولوژیک عوامل قارچی عمدۀ پوسیدگی ریشه و طوقۀ لوبیا در استان زنجان با استفاده از باکتری‌های آنتاگونیست

صفحه 317-329
آفاق فرجی؛ رقیه همتی؛ علیرضا معرفت

14.

مطالعۀ تأثیرات کشندگی و زیرکشندگی چهار حشره‌کش روی تخم و لارو سن اول بالتوری سبز Chrysoperla carnea (stephens) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 331-338
محمدرضا اسدی عیدی وند؛ غلامرضا گل محمدی؛ حمید قاجاریه

15.

سازگاری میسلیومی جدایه‌های قارچ Valsa sordida در ایران

صفحه 339-350
سودابه بزرگ منش؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیکخواه

16.

بررسی ارتباط برخی از فاکتورهای بیماری‌زایی با توان هستۀ یخ در استرین‌های Pseudomonas syringae جدا‌شده از درختان میوۀ هسته‌دار

صفحه 351-362
الهه طاهری؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری

17.

اثر کیتوزان در بیان ژن و فعالیت آنزیم‌های مؤثر در القای مقاومت به بلایت فوزاریومی خوشۀ گندم

صفحه 363-371
وحید قاضی ‌محسنی؛ سید کاظم صباغ


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب