1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

ﺗأﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾة اجتماعی ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ (مطالعۀ موردی: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪة ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان)

صفحه 1-19
محمد علی مرادی؛ محمدرضا زالی؛ راضیه پرنیان

3.

طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی)

صفحه 21-40
طهمورث حسنقلی پور؛ محمود بهمنی؛ محمد جواد ایروانی؛ هاشم آقازاده؛ مرتضی انوشه

4.

ارائة الگوی توسعة پایدار خوشه‌های کسب و کار در ایران

صفحه 41-59
میثم ظهوریان؛ فریبرز رحیم نیا

5.

تبیین نقش مؤلفه‌های فردی، محیطی و سیستمی در موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی دانشگاه تهران

صفحه 61-79
زهرا آراستی؛ افروز سفیدگر؛ رضا زعفریان

6.

تأثیر گرایش کارآفرینانه و راهبرد رقابتی بر بازارگرایی در راستای بهبود عملکرد و ایجاد مزیت رقابتی پایدار

صفحه 81-100
حسین رضایی دولت آبادی؛ مژده علیان

7.

شناسایی موقعیت‌های مثبت اعتمادبه‌نفس بیش‌ازاندازه در کارآفرینان ایرانی

صفحه 101-117
پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ نرگس ایمانی پور

8.

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های زایشی دانشگاهی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان)

صفحه 119-137
علی کاظمی؛ علی صفری؛ سهیلا اعرابی

9.

بررسی رابطة سبک‌های حل مسئله و تمایل به کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل)

صفحه 139-158
عبدالرحیم غیاثی

10.

قابلیت شبکه‌سازی و عملکرد کارآفرینانة سازمانی: تبیین نقش گرایش‌های راهبردی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ارائهکنندة تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به بخش معدن و صنایع معدنی ایران)

صفحه 159-174
کمال سخدری

11.

تأثیر عوامل محیطی بر تصمیم‌گیری اخلاقی در کسب‌وکارهای نوپا

صفحه 175-193
قنبر محمدی الیاسی؛ زهرا بادلی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب