1.

بررسی نقش سرمایة اجتماعی سازمانی در اثربخشی اجرای سیستم تعالی سازمانی EFQM در شرکت توزیع نیروی برق استان قم

صفحه 163-187
یوسف صادقی؛ حسین خنیفر؛ منیره مصطفوی پور

2.

نقش سرمایة اجتماعی در عملکرد نوآورانة کارکنان، با تأکید بر نقش تاب‌آوری و توانمندسازی

صفحه 189-207
منوچهر منطقی؛ بهروز اسکندرپور؛ اکرم دستیاری؛ یونس نظری

3.

ارزیابی کیفی وضعیت سرمایة اجتماعی با به‌کارگیری نظریة بنیانی (مورد مطالعه: دهستان آبباریک، شهرستان‌ سنقر و کلیائی)

صفحه 209-231
افسانه ملک حسینی؛ محمد رضا همزه ای؛ حسین حیدری؛ اکرم بیناییان

4.

شکل‌گیری رفتارهای شهروندی سازمانی بر مبنای انگیزة خدمت‌محور، سرمایة اجتماعی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان بانک‌های دولتی شهر کرمان)

صفحه 233-250
علی حمیدی زاده؛ علی اصغر رشید؛ نیما سلطانی نژاد

5.

سنجش تعهد سازمانی کارکنان شرکت مخابرات با تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی با رویکرد تئوری مجموعه‌‌های راف

صفحه 251-273
محمد قزل ایاغ؛ عبداله مخملی؛ هادی مخملی

6.

تجاری سازی پژوهش های بین‌رشته ای، با تأکید بر بسترسازی توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاه ها

صفحه 275-296
علیرضا عالی پور؛ ابوطالب مطلبی

7.

بررسی تأثیرکژتابی های سازمانی ادراک‌شده بر سرمایة اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی قلدری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت های تولیدی صنایع غذایی در شهرک های صنعتی استان گیلان)

صفحه 297-320
میرهادی موذن جمشیدی؛ نرجس حق پرست کنارسری

8.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب