1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

تحلیل گفتمان فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو با تمرکز بر داغ ننگ ناشی از تقابل سنت و مدرنیته

صفحه 443-452
مهوش خادم الفقرایی؛ مسعود کیانپور

3.

مطالعۀ تطبیقی دو نقاشی از زنان در دورۀ قاجار با رویکرد بینامتنیت

صفحه 453-472
الهه پنجه باشی

4.

بررسی رابطۀ عوامل روانی‌ـ اجتماعی اعتیاد به اینترنت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد)

صفحه 473-492
مسعود حاجی زاده میمندی؛ سمیه وکیلی قاسم آباد؛ اکرم میرمنگره

5.

مطالعۀ بسترهای زمینه‌ساز تأخیر در ازدواج دختران با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی

صفحه 493-516
محمد عباس زاده؛ نرمین نیکدل

6.

مطالعۀ پدیدارشناسانۀ عشق ازدواجی در دوران آشنایی (تجربۀ زیستۀ کنش‌گران تازه‌‌ازدواج‌کردۀ شهر اصفهان از آشنایی تا لحظۀ عقد)

صفحه 517-538
زهرا مختاری؛ مسعود کیانپور؛ احسان آقابابایی

7.

گفتمان قرآنی در ابعاد حضور اجتماعی زن

صفحه 539-556
محمد آهی

8.

تقابل گفتمان هویت غالب و مغلوب زنان ایرانی و مغولی در تاریخ جهانگشا

صفحه 557-572
نسرین فقیه ملک مرزبان؛ فرشته میلادی

9.

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان شهرستان سنندج در سال 1394

صفحه 573-588
وریا شیخ ذکریایی؛ امید محمدی؛ صلاح الدین کریمی؛ ایوب نافعی

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب