1.

رفتار زورگویی معلمان نسبت به دانش‌آموزان و بررسی شیوع آن در مدارس شهر تهران

صفحه 1-22
ندا ابراهیمی مقدم؛ حسین خنیفر؛ کمال درانی؛ نوروز علی کرمدوست

2.

تفکیک افسردگی مزمن از غیرمزمن براساس دو سازه بیش‌کنترل‌گری و پیوند اجتماعی

صفحه 23-42
خدیجه علوی؛ محمد علی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت الله فراهانی

3.

رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری زوجین با توجه به نقش تعدیل کننده مزاج عاطفی

صفحه 43-61
مونا قاضیان؛ محمدعلی بشارت؛ سید محمد رضا رضا زاده

4.

تدوین برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی به خانواده کودکان ناشنوا: اثر بخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان ناشنوای کاشت حلزون شده

صفحه 63-72
سعید حسن زاده؛ کورش امرایی

5.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از خیانت

صفحه 73-82
سحر صمدی کاشان؛ منصوره حاج حسینی؛ احمد به پژوه؛ محمد صادق زمانی زارچی

6.

اثربخشی تلفیق دو رویکرد واقعیت‌درمانی و معنادرمانی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و سازگاری روان‌شناختی زنان سرپرست‌ خانوار

صفحه 83-96
ابراهیم نامنی؛ حسین کشاورز افشار؛ حامد حیدری؛ شادی فطوره چی

7.

ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ

صفحه 97-113
جواد کیهان؛ آﺗﻮﺳﺎ زﯾﺎرت؛ ﻧﺎزﯾﻼ آﻫﻨﮕﺮی اﻧﺪرﯾﺎن؛ اﻋﻈﻢ ﻓﺮﻫﺎدی

8.

ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻫﻤﺎلﮐﺎری و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

صفحه 115-133
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ اﻇﻬﺮی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب