1.

ارزیابی مقاومت به خشکی در جو

دوره 36، شماره 3، بهار 1384
عزت کرمی؛ محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی

2.

بررسی تنوع ژنتیکی و روابط ارقام گندم ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

1-37، شماره 2، بهار 1385
بهمن فاضلی نسب؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی؛ بهمن یزدی صمدی؛ مهربانو کاظمی

3.

بررسی نحوه توارث برخی صفات کمی در جو از طریق تجزیه میانگین نسلها

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383
امین باقی زاده؛ علیرضا طالعی؛ محمدرضا نقوی؛ حسن زینالی خانقاه

4.

تجزیه ژنتیکی مقاومت به سفیدک سطحی در جو

دوره 33، شماره 2، بهار 1381
محمدرضا نقوی؛ محمدرضا قنادها

5.

توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محمد ترابی

6.

شناسایی ارقام متحمل به خشکی در جو

1-37، شماره 3، بهار 1385
عزت کرمی؛ محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محسن مردی

7.

مطالعه روابط بین صفات مختلف زراعی در ار قام نخود سیاه وسفید

دوره 35، شماره 3، بهار 1383
محمدرضا جهانسوز؛ محمدرضا نقوی؛ مهدی دولتی تپه‌رشت

8.

مکان یابی ژن مقاومت MLP با استفـاده از مارکرهای نیمه خودکار (فلورسنت ) AFLP وSSR

دوره 34، شماره 1، بهار 1382
محمدرضا نقوی؛ کنتور بیکر؛ احمد جاهور؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمدرضا قنادها


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.