1.

اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارائه روشی برای بهبود

دوره 30، شماره 33، فروردین 1383
دکتر عبدالله رشیدی مهر آبادی؛ دکتر ناصر رازقی؛ دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر ایرج موبدی؛ دکتر علی ترابیان

2.

ارزیابی کارایی فیلتراسیون درست دانه با جریان افقی در حذف کدورت از آب

دوره 25، شماره 24، آذر 1378
دکتر علی ترابیان؛ مهندس عبدالله رشیدی مهر آبادی

3.

بررسی آلودگیهای ناشی از کاربرد پسابهای شهری و صنعتی در اراضی کشاورزی جنوب تهران

دوره 18، شماره 18، دی 1376
دکتر علی ترابیان؛ مهندس اسماعیل بغوری

4.

بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL2E

دوره 30، شماره 35، مهر 1383
دکتر علی ترابیان؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس رضا خلیلی؛ دکتر سعید فردوسی پور

5.

بررسی اثر زمان بی هوازی و عمر لجن بر حذف بیولوژیکی فسفر در راکتورهای نا پیوسته با عملیات متوالی

دوره 27، شماره 27، تیر 1380
دکتر علی ترابیان؛ مهندس بهنوش امین زاده؛ مهندس محمد رضا نیکی ملکی

6.

بررسی پسابهای نساجی استان تهران و کارایی رنگبری آنها توسط کربنات منیزیم

دوره 20، شماره 0، بهمن 1376
دکتر علی ترابیان؛ مریم مهجوری

7.

بسط یک مدل ریاضی برای پیش بینی حذف نیترات در راکتورهای بستر شناور بیولوژیکی

دوره 24، شماره 21، تیر 1377
دکتر علی ترابیان؛ مهندس امیر حکمی؛ مهندس بهنوش امین زاده

8.

توسعه روشهای شستشو در فیلتر های درشت دانه با جریان افقی مستقیم (DHRF)

دوره 29، شماره 31، تیر 1382
مهندس مجتبی فاضلی؛ دکتر علی ترابیان

9.

حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری با استفاده از نیزارهای مصنوعی

دوره 26، شماره 25، تیر 1379
مهندس حسن صادق پور؛ دکتر علی ترابیان؛ دکتر ناصر مهردادی

10.

طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک قدس)

دوره 28، شماره 30، دی 1381
دکتر علی ترابیان؛ مهندس لیدا مومنی فراهانی

11.

طرح مدیریتی استفاده مجدد از پساب تصفیه شده ( مطالعه موردی : شهرک اکباتان )

دوره 29، شماره 32، دی 1382
دکتر علی ترابیان؛ مهندس مهرنوش مطلبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب