1.

ایجاد آلودگی تجربی و بررسی سیر تکاملی انگل لینگواتولا سراتا در سگ

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر موسی توسلی؛ دکتر شهرام جوادی؛ دکتر مجتبی هادیان

2.

بررسی آلودگی به توکسوکارا ویتولوروم در گوساله های بومی و صنعتی شهرستان ارومیه

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر موسی توسلی؛ دکتر کیوان تدین

3.

بررسی ارزش استفاده از تست جلدی آلرژیک در تشخیص آلودگی عقده های لنفاوی مزانتریک گوسفند به نوچه لینگوآتولاسراتا

دوره 60، شماره 4، بهمن 1384
دکتر علیرضا کافی احمدی؛ دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر موسی توسلی

4.

بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریاآنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382
دکتر احمد مرشدی؛ دکتر محمدرضا حریدالهی؛ دکتر موسی توسلی؛ دکتر بهرام دلیرنقده

5.

بررسی سرواپیدمیولوژی بابزیا اویس درگوسفندان مناطق مختلف اقلیمی ایران

دوره 53، 3,4، بهمن 1377
دکتر موسی توسلی؛ دکتر صادق رهبری

6.

بررسی وضعیت آلودگی گاو و گاومیش به دیکتیوکولوس ویویپاروس در شهرستان ارومیه

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر موسی توسلی؛ دکتر رامین شفیع پور؛ دکتر قاسم اکبری

7.

برسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیااویس در بره ها

دوره 57، شماره 2، مرداد 1381
دکتر حمید رضا حدادزاده؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر صادق رهبر؛ دکتر موسی توسلی؛ دکتر فرهاد امینی

8.

تعیین گونه های عامل بابزیوز گوسفندی و پراکندگی کنه ها در گوسفندان بیمار شهرستان اردبیل

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383
دکتر موسی توسلی؛ دکتر شاهین حاجی قهرمانی

9.

جرب کوریوپتس بویس از گاو در ایران

دوره 53، 1,2، مرداد 1377
دکتر موسی توسلی؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر سیامک زارعی

10.

کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382
دکتر علیرضا طالبی؛ دکتر امیر عباس فرشید؛ دکتر موسی توسلی

11.

منابع و راههای انتقال ااسیست آیمریا به سالنهای پرورش طیور صنعتی شهرستان ارومیه

دوره 59، شماره 3، آبان 1383
دکتر موسی توسلی؛ دکتر منصور پاشایی

12.

نشانیهای درمانگاهی در بابزیوز تجربی با بابزیا اویس در گوسفند

دوره 56، شماره 2، مرداد 1380
دکتر موسی توسلی؛ دکتر صادق رهبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب