1.

اثر رژیمهای رطوبتی مختلف بر پتاسیم تبادلی خاک

دوره 38، شماره 2، آذر 1386
کریم شهبازی؛ حسن توفیقی؛ سید موسی سیادتی

2.

برآورد فسفر قابل استفاده باقیمانده در برخی از خاکهای ایران

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
شاهین اوستان؛ حسن توفیقی

3.

بررسی اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکلهای فسفر معدنی در خاکهای شالیزاری شمال ایران: 1- شکلهای فسفر بومی خاک

دوره 38، شماره 1، آذر 1386
نصرت اله نجفی؛ حسن توفیقی

4.

بررسی پاسخ برنج به کود پتاسیم در خاکهای شالیزاری شمال ایران

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
حسن توفیقی

5.

بررسی سینتیک آزاد شدن بور در برخی از خاکهای ایران

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
محسن فرحبخش؛ حسن توفیقی

6.

پراکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار در خاک های شور دشت تبریز ورابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
ناصر علی اصغر زاده؛ ناهید صالح راستین؛ حسن توفیقی؛ عزیزاله علیزاده

7.

رابطه هدایت الکتریکی عصاره اشباع و غلظت کل املاح محلول درخاکهای متاثر از نمک ایران

دوره 1، شماره 0، اردیبهشت 1376
محسن فرح بخش؛ حسن توفیقی

8.

روش جدیدی برای تعیین مقدار کربناتهای خاک

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382
حسن توفیقی

9.

سینتیک آزاد شدن پتاسیم ازخاکهای شالیزاری شمال ایران 1- مقایسه وارزیابی معادلات سینتیکی مرتبه اول‘ مرتبه صفر و دفیوژن پاراوبولیکی

دوره 3، شماره 0، تیر 1374
حسن توفیقی

10.

مقایسه چهارعصاره گیر شیمیایی برای برآورد پتاسیم قابل استفاده درخاکهای شالیزاری شمال ایران

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378
حسن توفیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب