1.

بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی (‌‌REE) در زون های دگرسانی گرمابی منطقه اوچ ‌پلنگ (شمال شرق کاشمر، ایران مرکزی)

دوره 35، شماره 4، آبان 1389
داریوش اسماعیلی؛ سیده زهرا افشونی؛ محمد رضا رازقی

2.

بررسی شرایط تشکیل کلینتونیت در هاله دگرگونی توده‌نفوذی حسن‌آباد (جنوب‌غرب یزد)

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388
سمیرا زندی‌فر؛ محمد‌ولی ولی‌زاده؛ محمد‌علی برقی؛ داریوش اسماعیلی

3.

پتروژنز گرانیتوئیدهای پرآلومین شیرکوه (جنوب غرب یزد)

دوره 35، شماره 3، آبان 1389
مریم شیبی؛ داریوش اسماعیلی

4.

پتروگرافی و پتروژنزگرانیت دوران

دوره 1، شماره 0، تیر 1375
محمد ولی زاده؛ داریوش اسماعیلی

5.

پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
حسین رحیم‌پوربناب؛ داریوش اسماعیلی

6.

پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ نفوذی اوچ‌پلنگ (شمال خاور کاشمر)

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388
داریوش اسماعیلی؛ محمدرضا رازقی

7.

پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران)

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
احمد احمدی خلجی؛ محمد ولی ولی‌زاده؛ داریوش اسماعیلی

8.

شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دمای بالا در سنگ‌های حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال‌غرب زاهدان، ایران

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
علی کنعانیان؛ مهدی رضائی کهخائی؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی

9.

شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی آلتراسیون سدی-کلسیک و پتاسیک در توده نفوذی پنج‌کوه (شمال شرق ایران)

دوره 32، شماره 1، مرداد 1385
داریوش اسماعیلی؛ مریم شیبی؛ علی کنعانیان

10.

شیمی-کانی‌شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران)

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383
علی کنعانیان؛ مژگان صلواتی؛ داریوش اسماعیلی؛ عباس آسیابانها

11.

کاربرد محور نوری کوارتز در تعیین شرایط دگرشکلی میلونیت گرانودیوریت‌های لخشک، شمال غرب زاهدان، ایران

دوره 35، شماره 3، آبان 1389
مهدی رضایی کهخایی؛ علی کنعانیان؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی

12.

ماگماتیسم وندین در منطقه انجیراوند؛ شمال شرق اردکان یزد

دوره 2، شماره 0، بهمن 1379
علی درویش‌زاده؛ داریوش اسماعیلی؛ علی کنعانیان

13.

مشخصه‌های سنگ‌شناسی و دیاژنزتوف و توفیتهای شمال دریاچه حوض‌سلطان قم

دوره 1، شماره 0، مرداد 1381
محسن رنجبران؛ داریوش اسماعیلی

14.

نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران(

دوره 1، شماره 0، مرداد 1382
داریوش اسماعیلی؛ محمد‌ولی ولی‌زاده؛ لیث مدحجسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب