1.

اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز در ایران

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 641-661
سیدکمیل طیبی؛ عبدالرسول صادقی

2.

اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعة تجارت درون‌صنعتی دوجانبة ایران و ترکیه

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 961-983
سید کمیل طیبی؛ مهدی یزدانی؛ زهرا زمانی؛ سمیه کریمیان

3.

ارزیابی اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای: کاربردی از مدل شبیه سازی جهانی

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 233-268
سارا مردیها؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ داود جعفری

4.

ارزیابی اثر نظام ارزی بر پدیده عبور نرخ ارز: کاربرد رهیافت جورسازی امتیاز تمایل

دوره 56، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 403-433
سید حسن ملک حسینی؛ سید کمیل طیبی؛ منیره رفعت؛ مهدی یزدانی

5.

ارزیابی نظریه هکشر-اهلین- ونک (H-O-V) در گسترش روابط تجاری ایران با دامنه‌ای از شرکای تجاری خود

دوره 54، شماره 2، تیر 1398، صفحه 321-344
فریباالسادات عقیلی؛ سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی

6.

بررسی رابطة جریان تجاری و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI)

دوره 42، شماره 3، فروردین 1386
سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ بتول رفعت

7.

تجارت درون صنعتی ایران و شرکای تجاری منتخب با رویکرد محیط‏زیستی

دوره 55، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 483-509
ساناز یونس پور؛ سید کمیل طیبی

8.

تحلیل طیفی رابطة علّی بین چرخه‌های تولید و تجارت بین‌الملل در بلوک‌های اقتصادی منتخب

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 113-135
زهرا زمانی؛ سید کمیل طیبی؛ ایرج کاظمی

9.

تحلیل منحنی S در روابط دوجانبة تجاری ایران و شرکای عمدة تجاری (1371 ـ 1390)

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 147-167
سید کمیل طیبی؛ همایون شیرازی؛ نرگس سخندانی

10.

شبیه‌سازی رشد درون‌زای اقتصادایران (رویکرد اونیکی – اوزاوا)

دوره 55، شماره 3، آذر 1399، صفحه 609-634
محمد داود خورسندی؛ احمد گوگردچیان؛ کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی

11.

مدل سازی اقتصادی ادغام منطقه ای بازارهای برق کشورهای منتخب عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو): رهیافت پویایی شناسی سیستم

دوره 57، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 25-58
میثم حداد؛ سید کمیل طیبی؛ علیمراد شریفی؛ مهدی نیرومند

12.

نقش کمک‌های خارجی و یک‎پارچگی تجاری در تحرک بین‎المللی سرمایه: کاربرد نظریة فلداشتین – هوریوکا

دوره 43، شماره 3، اسفند 1387
سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ؛ لیلا ترکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب