1.

ارائه روشی برای محاسبه صفر ارتفاعی در شبکه ارتفاعی بر مبنای مدل‌سازی محلی میدان گرانی با استفاده از تابع‌های پایة شعاعی، بررسی موردی: تعیین صفر ارتفاعی شبکه ترازیابی درجه یک ایران

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 69-81
عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی؛ اسماعیل فروغی؛ هادی امین

2.

ارزیابی تابع کووریانس بهبودیافته در مدل‌سازی ژئوئید محلی به‌روش کالوکیشن کمترین مربعات- منطقه مطالعاتی: استان تهران

دوره 46، شماره 3، آبان 1399، صفحه 517-535
صباح راموز؛ عبدالرضا صفری

3.

ارزیابی روش تعیین موقعیت مطلق دقیق با ترکیب‌های مختلف دو فرکانسه Galileo و BeiDou

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 27-40
کمال پروازی؛ سعید فرزانه؛ عبدالرضا صفری

4.

استفاده از روش نوین «بازیابی اکسترمم» جهت اصلاح داده‌های ماهواره‌های ارتفاع‌سنجی، منطقة مطالعاتی: خلیج فارس

دوره 41، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 257-271
مهدی خاکی؛ احسان فروتن؛ محمد علی شریفی؛ عبدالرضا صفری

5.

بررسی اثر اصلاح چگالی و کوواریانس بهبودیافته در مدل‌سازی محلی میدان گرانی به‌روش کالوکیشن کمترین‌مربعات در ایران

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 371-388
مهکامه قاسمی؛ صباح راموز؛ عبدالرضا صفری

6.

بررسی ‌تأثیر مدل‌های تصادفی مبتنی بر زاویه ارتفاعی ماهواره‌ها در روش تعیین موقعیت مطلق دقیق

دوره 46، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 205-223
سعید فرزانه؛ عبدالرضا صفری؛ کمال پروازی

7.

بهبود مدل‌سازی محلی میدان گرانی به‌روش تبدیل همجایی از راه چگالی پوسته، مدل‌های ژئوپتانسیل جهانی و تلفیق مشاهدات ژئودتیک منطقه تحقیقاتی: پارس ساحلی

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 83-98
عبدالرضا صفری؛ صباح راموز؛ عباسعلی جمعه‌گی

8.

تعیین سرعت سینماتیک ماهواره‌های مدار پایین با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم‌یافته؛ بررسی موردی: زوج ماهواره GRACE

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 67-82
عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی؛ سعید فرزانه

9.

روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید

دوره 31، شماره 2، مهر 1384، صفحه 1-12
علیرضا آزموده‌اردلان؛ عبدالرضا صفری

10.

مدل‌سازی تغییرات سطح لحظه‌ای آب دریای خزر با استفاده از مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

دوره 41، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 281-299
عبدالرضا صفری؛ سیمین کلانتریون؛ هادی امین

11.

مدل‌سازی محلی میدان گرانی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و روش کالوکیشن کمترین‌مربعات با رویکرد کووریانس بهبودیافته و ناحیه‌بندی در دریای عمان

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 579-591
زهره هاشمی؛ صباح راموز؛ عبدالرضا صفری

12.

مدل‌سازی محلی میدان گرانی زمین با استفاده از تابع‌های پایه شعاعی، بررسی موردی: مدل‌سازی میدان گرانی در سواحل خلیج فارس

دوره 39، شماره 3، آبان 1392، صفحه 33-48
عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی؛ اسماعیل فروغی

13.

مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیل جدید در منطقه جغرافیایی ایران از راه تابعک‌های متفاوت میدان گرانی

دوره 32، شماره 3، آبان 1385، صفحه 107-116
علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ یحیی جمورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب