1.

اثر ابعاد سلولی مدل‏های ارتفاعی رقومی بر متوسط شمارة منحنی به‌دست‌آمده از روش مبتنی بر تئوری مازاد رطوبت اشباع (روش WI-CN)

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 331-342
اصغر عزیزیان؛ علیرضا شکوهی؛ ابراهیم امیری تکلدانی

2.

ارزیابی عملکرد داده‌های بازتحلیل ‌شده Era-Interim در تخمین بارش روزانه و ماهانه

دوره 50، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 777-791
اصغر عزیزیان؛ هادی رمضانی اعتدالی

3.

ارزیابی عملکرد روش پردازش تصویر در تخمین ضریب زبری مانینگ در لایه سطحی بستر رودخانه‌ها

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 711-722
فرزام حسن نژاد شریفی؛ امیر صمدی؛ اصغر عزیزیان قطار

4.

ارزیابی و تحلیل عدم قطعیت معادلات مختلف برآورد زمان تمرکز (حوضه مورد مطالعه: حوضه‌های آبریز امامه و کسیلیان)

دوره 48، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 275-288
اصغر عزیزیان

5.

اصلاح و بهبود کارائی منبع بارشی مبتنی بر رطوبت خاک SM2RAIN-ASCAT در سطح ایران در گام‌های زمانی روزانه و ماهانه

دوره 52، شماره 4، تیر 1400، صفحه 917-932
سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا

6.

بررسی اثر الگوریتم‌های روندیابی جریان و توان تفکیک مدل‌های ارتفاعی رقومی بر شاخص توپوگرافی و عملکرد مدل نیمه توزیعی TOPMODEL (مطالعه موردی: حوضه‌های آبریز کسیلیان و کارده)

دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 751-765
علیرضا شکوهی؛ اصغر عزیزیان؛ نگین سلاورزی؛ ویجی پی سینگ

7.

بررسی کارایی منابع تبخیر و تعرق بازتحلیل‌شده برای واسنجی مدل‌ هیدرولوژیکی توزیعی با رویکرد کاربرد در حوضه‌های فاقد آمار

دوره 51، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1195-1210
سکینه کوهی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا

8.

بهبود عملکرد سامانه‎های پیش‎بینی بارش جهانی در اقلیم‌های مختلف ایران با روش تصحیح اریبی نگاشت چندک

دوره 51، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2275-2291
ستاره امینی؛ اصغر عزیزیان؛ پیمان دانش کار آراسته

9.

تخمین بارش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک ASCAT در حوضه‌های نیمه‌خشک و مرطوب ایران

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1427-1440
مریم طارمی؛ اصغر عزیزیان؛ لوکا بروکا

10.

تعیین مقیاس نقشه بهینه برای استفاده در مدلسازی هیدرولیکی سیلاب (با رویکرد اقتصادی-هیدرولیکی)

دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 807-820
اصغر عزیزیان

11.

تلفیق مدل بارش-رواناب مفهومی Sacramento و داده‌های بازتحلیل شده مدلهای جهانی برای شبیه‌سازی رواناب

دوره 53، شماره 4، تیر 1401، صفحه 821-833
ملیحه بایرام؛ اصغر عزیزیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب