1.

آب و هواشناسی انباشت و گدازش پوشش برف در ایران با بهره-گیری از داده‌های سنجندۀ مودیس

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 109-121
محمدصادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان

2.

شناسایی برفخوان‌های ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 395-408
محمد صادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان

3.

واکاوی پیوند روزهای برفپوشان با ارتفاع، شیب و وجه شیب در ایران زمین

دوره 48، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-14
محمد صادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان

4.

واکاوی میانگین بلندمدت سپیدایی سرخ‌فام ایران زمین

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 85-94
امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سید ابوالغضل مسعودیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی؛ محسن حمیدیان پور

5.

واکاوی وردش‌های مکانی دما در حوضۀ زاینده‌رود به کمک سنجندۀ مودیس

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 399-411
امیرحسین حلبیان؛ محمد صادق کیخسروی کیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب