1.

ارزیابی تغییر اقلیم و کاربری زمین و ارائه برنامه پیشنهادی آمایش کم کربن در حوضه آبخیز دشت کاشان

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 613-632
ملیحه سادات حمصی؛ داریوش یاراحمدی؛ مجید اونق؛ علی اکبر شمسی پور

2.

بازیابی تغییراقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره

دوره 0، شماره 66، اسفند 1387
قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ داریوش یاراحمدی

3.

بررسی تغییرپذیری فضایی- زمانی بارش سالانه و بیشینة بارش روزانه در غرب ایران

دوره 53، شماره 3، آبان 1400، صفحه 335-349
عاطفه میرمریدی؛ داریوش یاراحمدی؛ حمید میرهاشمی

4.

تحلیل الگوی دینامیکی و همدیدی بارش‌های سنگین در جنوب‎غرب خزر و غرب ایران (مطالعه موردی: بارش مورخه 14/8/1383)

دوره 43، شماره 76، مهر 1390، صفحه 105-120
داریوش یاراحمدی؛ زهره مریانجی

5.

تحلیل فضایی بارش ماهانة شمال غرب ایران با استفاده از آمارۀ خودهمبستگی فضایی

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 451-464
داریوش یار احمدی؛ منصور حلیمی؛ زهرا زارعی چقابلکی‌

6.

تحلیل هیدروکلیماتولوژیکی نوسان‎های سطح آب دریاچۀ ارومیه

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 77-92
دایوش یاراحمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب