1.

ارزیابی وضعیت مادة آلی خاک با استفاده از تکنیک رگرسیون کریجینگ و تصاویر ماهوارة لندست

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1107-1117
محمد علی محمودی؛ مولود میرزایی؛ مهتاب پیرباوقار

2.

تأثیر کاربرد زئولیت و نیتروژن بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد سیب‌زمینی در شرایط مزرعه

دوره 52، شماره 7، مهر 1400، صفحه 1841-1852
کوهسار احمدی؛ محمد علی محمودی؛ مسعود داوری؛ فرزاد حسین پناهی؛ اکبر کریمی

3.

تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1171-1180
محمد علی محمودی؛ سحر امین خواه

4.

شبیه‌سازی میزان رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT در حوضة آبخیز سد گاوشان

دوره 54، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 441-454
سحر امین خواه؛ محمد علی محمودی؛ عارف بهمنی؛ گلاله غفاری

5.

مقایسه‌ای بین مدل‌های تجربی و فرکتالی در برازش به داده‌های اندازه‌گیری شده منحنی مشخصه رطوبتی خاک

دوره 50، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 862-847
مسعود داوری؛ زیبا ذالوایی؛ محمد علی محمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب