1.

اثر اندازه های آنتروپومتریکی بر نیروی مقاوم آب در شنای پروانه

دوره 24، شماره 24، تیر 1384
دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ صفورا صباغیان

2.

اندازه گیری وبررسی پارامترهای سینماتیکی وسینتیکی پرتاب دیسک در پرتاب کنندگان نخبه ی کشور

دوره 9، شماره 9، مهر 1380
دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر حمید محبی؛ منصور کارنیا شفارود

3.

بررسی قانون زنجیره سینتیکی مشت زدن در کاراته

دوره 21، شماره 21، مهر 1383
سعید باغ نیکو خصلت؛ دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر محمد شیخ

4.

تجزیه وتحلیل بیومکانیکی وارو درژیمناستیک از طریق اندازه گیری نیروها وزوایا در تیک آف وفرود

دوره 3، شماره 3، دی 1378
دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر مهرعلی همتی نژاد؛ آذرمیدخت آذری حمیدیان

5.

تجزیه و تحلیل سینما توگرافی دو بعدی از مهارت تسوکی به دو روش اجرا از روی کمر و اجرا از میانه راه به دو شکل کلاسیک و استیل فردی

دوره 14، شماره 14، دی 1381
دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ دکتر محمود شخی؛ دکتر فضل ا... باقر زاده؛ اشرف امینی

6.

تحلیل واندازه گیری بیومکانیکی عوامل منتخب ‹نیروی عضلات ،نیروی عکس العمل زمین، کاروتوان مصرفی › در مرحله ی جهش پرش کنندگان طول نخبه ی کشور ‹مردان› به روش غیر مستقیم

دوره 8، شماره 8، تیر 1380
دکتر مرتضی شهبازی مقدم؛ فاطمه معصومی مفرد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.