1.

کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

دوره 13، شماره 13، تیر 1378
مهرداد برومند

2.

معرفی کتابهای جدید انسان شناسی به زبانهای خارجی

دوره 11، شماره 11، تیر 1377
مهرداد برومند

3.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

دوره 12، شماره 12، مهر 1377
مهرداد برومند

4.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

دوره 16، شماره 16، دی 1379
مهرداد برومند

5.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

دوره 18، شماره 18، دی 1380
مهرداد برومند

6.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

دوره 17، شماره 17، تیر 1380
مهرداد برومند

7.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

دوره 15، شماره 15، تیر 1379
مهرداد برومند

8.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

دوره 8، شماره 8، دی 1375
مهرداد برومند

9.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

دوره 19، شماره 19، تیر 1381
مهرداد برومند

10.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

9و10، شماره 0، دی 1376
مهرداد برومند

11.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

دوره 14، شماره 14، دی 1378
مهرداد برومندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب