1.

آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سال‎های1382-1380

دوره 41، شماره 6، اسفند 1385
غلامرضا کشاورز حداد؛ زهرا نجاتی محرمی

2.

آسیب‌شناسی بیکاری دانش‌آموختگان کشاورزی: تحلیل کمی و کیفی

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 679-692
رضا موحدی؛ حشمت اله سعدی؛ سیما اکبری؛ مینو عزیزی

3.

بررسی عوامل مؤثر بر قتل با تأکید بر متغیرهای اقتصادی و برابری جنسیتی

دوره 59، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 53-80
مرضیه شاکری حسین آباد؛ زهرا نصراللهی

4.

بررسی میزان شایستگیهای کانونی در میان دانشجویان

دوره 18، شماره 18، دی 1380
محمود شارع پور؛ صادق صالحی؛ محمد فاضلی

5.

تبیین جامعه شناختی تاثیر اشتغال بر سلامت روان افراد (مطالعه تجربی شاغلین و بیکاران در تهران)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 51-78
هوشنگ نایبی؛ حسین رامشگر

6.

تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران

دوره 45، شماره 3، آبان 1389
یدا... دادگر؛ محمد ندیری

7.

تمایزهای منطقه‌ای در بازار کار شایستۀ مناطق شهری

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 645-655
محمد علی فیض پور؛ عزت الله لطفی؛ ملیحه رئوفی

8.

تهیدستان شهری و عدم جذب در بازارکار رسمی (مورد مطالعه: مهاجران روستایی فقیر شهر تهران)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 93-117
عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی

9.

دولت و نیروهای کار شرکتی کشاکش مسئولیت و طرد

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 249-273
نوح منوری؛ یوسف اباذری؛ احمد میدری

10.

زنان،آموزش عالی و بازار کار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1383
مقصود فراستخواه

11.

سیاست های اقتصادی کلان و بازار کار زنان در ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1383
زهرا علمی

12.

طراحی الگوی مهارت اشتغال پذیری واحدهای فناور و دانش بنیان

دوره 16، شماره 3، آذر 1402، صفحه 47-65
زهرا پورامینی؛ حبیب ابراهیم پور

13.

مدل نوردیک و دولت های رفاهی اروپا

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 119-134
محمد علی شیرخانی؛ مهرداد چشمه علایی

14.

مدلی برای تبیین نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهری

دوره 1، شماره 4، شهریور 1381
لادن نوروزیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب