1.

ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی خمیر و عمر انباری نان بربری حاوی هیدروکلوئید آلژینات سدیم

دوره 45، شماره 2، مهر 1393، صفحه 169-177
منصوره سلیمانی فرد؛ مهران اعلمی؛ فرامرز خدائیان؛ گودرز نجفیان؛ مرتضی خمیری

2.

بررسی رابطۀ بین سبک رهبری تحول‏ آفرین با بهبود کیفیت آموزش عالی کشاورزی (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع ‌طبیعی دانشگاه تهران)

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 255-265
ولی اله سارانی؛ یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی؛ احمد رضوانفر

3.

بهبود شاخص های کیفی کیوی خشک شده و فرمولاسیون آن با استفاده از پیش فرایند اسمز

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
زهرا امام جمعه؛ بهزاد علا الدینی

4.

مدیریت کیفیت جامع: جنبه های تجربی ،نظری و عملی

دوره 44، شماره 0، فروردین 1378
دکتر ابوالحسن فقیهی

5.

واکاوی ساز و کارهای دانشیِ بهبود کیفیت خط‌‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهش ترکیبی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 29-56
حسن دانایی فرد؛ جواد ولی اصل؛ سیدیعقوب حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب