1.

بازتاب مسائل اجتماعی در رمان دفاع مقدس دهۀ ۸۰ و ۹۰ بر اساس نظریۀ لوسین گلدمن

دوره 14، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 45-58
سمیه کاظمی؛ محمدرضا یوسفی

2.

بازنمایی شهر در رمان‌های فارسی دهه 40

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 83-107
عباس کاظمی؛ شیرین بابازاده؛ رامتین شهبازی

3.

بازنمایی مسائل اجتماعی ایران در اسناد دیوان عدلیه اعظم، آغاز سده 14 / 20

دوره 9، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 193-213
شهرام یوسفی فر

4.

بررسی تحقیقات اجتماعی در جوامع رو به توسعه با تأکید بر ایران

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
دکتر محمد تقی شیخی

5.

تحلیل روابط دولت و جامعه و نقش آن در شکل‌گیری مسائل اجتماعی و وضعیت آنومیک در جامعه

دوره 27، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 199-222
یونس نوربخش؛ حمید نادری

6.

تحلیل مایگان مسائل اجتماعی در «ترانه‏ های کار» زنان

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 263-284
حسین محمدزاده

7.

ترومای کرونا: از بیماری تا فاجعه در مناطق کم برخوردار (مورد مطالعه: شهر سنندج)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 25-45
یعقوب احمدی؛ پروین علی پور؛ سیدهادی مرجائی

8.

رویکرد برنامه‌ریزی وکالتی در برنامه‌ریزی شهری (موردپژوهی: شهر سبزوار، محلۀ گلستان)

دوره 2، شماره 3، مهر 1393، صفحه 277-301
مجتبی رفیعیان؛ شیوا آجیلیان ممتاز؛ مهدی شیری پور

9.

عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران

دوره 1، شماره 5، فروردین 1382
افشین جعفری مژدهی

10.

عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389
علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی

11.

مطالعه صورت بندی مسائل و آسیب های اجتماعی در اندیشه ابن خلدون

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 97-120
علی قجری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ زهرا محسنی فرد

12.

مطالعۀ موانع شناساندن مسائل اجتماعی به جامعه توسط سازمان‌های مردم‌نهاد با روش نظریۀ مبنایی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 131-160
بهنام لطفی خاچکی؛ حسین ایمانی جاجرمی

13.

نقش تصویر در روایت مسائل اجتماعی ایران: گزارش یک تجربه

دوره 1، شماره 3، آذر 1389
اعظم راودراد؛ کیوان کریمی؛ احمد مرادی

14.

نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-58
سیداحمد فیروزآبادی؛ حمیده دباغی

15.

واکاوی ادراک جوانان از تجربه طلاق: مطالعه‌ی کیفی در شهر تهران

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 1-28
رسول صادقی؛ مرضیه ابراهیمی؛ نسیبه زنجریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب