1.

برآورد زی‌تودۀ چوبی روی زمینی توده‌های راش در جنگل‌های شمال ایران با استفاده از داده‌های سنجندۀ OLI (مطالعۀ موردی: بخش‌های گرازبن و نم‌خانه، جنگل خیرود)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 559-568
قاسم رنود؛ علی اصغر درویش صفت؛ منوچهر نمیرانیان

2.

بررسی تأثیرات کاربری زمین و پوشش گیاهی بر جزایر گرمایی شهری با استفاده از سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران)

دوره 52، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 759-773
یاسمن اسدی؛ سعید حمزه؛ مجید کیاورز مقدم

3.

بررسی کانیهای زهاب اسیدی با استفاده از ویژگیهای طیفی و پردازش تصاویر ماهواره‌ای لندست 8، مطالعه موردی: معدن دره زار، استان کرمان

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-43
عالیه سیفی؛ مهدیه حسینجانی زاده؛ حجت اله رنجبر؛ مهدی هنرمند

4.

تخمین بیوماس با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست(مطالعۀ موردی: حوزۀ مرک، بیرجند)

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 907-920
سحر صباغ زاده؛ محمد زارع؛ محمد حسین مختاری

5.

تهیه و ارزیابی نقشه‌های تبخیر و تعرق براساس داده‌های ماهوارۀ لندست 8 و مدل SEBAL در جنگل‌های هیرکانی (مطالعۀ موردی: جنگل‌های پل‌سفید و کیاسر)

دوره 73، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 259-270
احمد عباس نژاد الچین؛ علی اصغر درویش صفت؛ جواد بذرافشان

6.

دورسنجی بقایای گیاهی سوزانده ‏شده در مزارع با بهره‌گیری از تصاویر سنجندۀ لندست

دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 341-353
فاطمه علینقی زاده؛ مجید دولتی؛ محمد علی رستمی؛ ناصر برومند

7.

طبقه‌بندی محصولات کشاورزی به منظور مدیریت بهینۀ منابع آبی با استفاده از سری زمانی داده‌های لندست 8

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1267-1283
فاطمه کردی؛ سعید حمزه؛ سارا عطارچی؛ سید کاظم علوی‌پناه

8.

مدل ‏سازی تأثیر خصوصیات بیوفیزیکی و توپوگرافی سطح بر توزیع مکانی رطوبت خاک در تابستان (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز بالخلی ‏چای)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 563-581
سولماز فتح العلومی؛ علی رضا واعظی؛ سید کاظم علوی پناه؛ اردوان قربانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.