1.

-

دوره 5، شماره 0، آبان 1383
Amini, F؛ Ehsanpour, A.A

2.

Bioaccumulation and phyto-translocation of Nickel by Medicago sativa in a calcareous soil of Iran

دوره 15، شماره 1، شهریور 2010، صفحه 61-69
b. Motesharezadeh؛ gh.r. Savaghebi-Firoozabadi

3.

بررسی اثرات کاربرد زئولیت بر مراحل اولیه رشد گونه‌های مرتعی Cymbopogon Olivieri ، Medicago sativa و Medicago scutellata

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 333-344
سمیه دهداری؛ زهره خورسندی کوهانستانی؛ فاطمه شجاعی؛ روح انگیز کاظمی

4.

بررسی اثر میزان تعرق و تولید ماده خشک در گونه‌های مرتعیMedicago sativa ، Trifolium repens، Sanguisorba minorو Trifolium pratens

دوره 62، شماره 2، مهر 1388، صفحه 167-173
سعیده ابراهیمی‌ازندریانی؛ سیدحمیدرضا صادقی

5.

بررسی کارایی همزیستی و مقاومت به شوری سویه‌های ریزوبیومی همزیست با یونجه بومی خاک‌های استان تهران و زنجان

دوره 41، شماره 1، خرداد 1389
فیروزه قاسم؛ کاظم پوستینی؛ حسین بشارتی؛ ولی اله محمدی

6.

روش تراریزش سریع با کارایی بالا در یونجه های دیپلوئید و تتراپلوئید برای تظاهر ژن های Sn بتا – گلو کورونیداز (gus)

دوره 36، شماره 4، تیر 1384
سیدمحسن زاده حجازی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ هوشنگ علیزاده؛ رضا توکل افشاری؛ سرجیو آرچیونی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب