1.

از حیرت تا مکالمه تاریخ فرهنگی درک ایرانیان از غرب: با تأکید بر «حیرت‏نامه» و «مکالمه ‏ی سیاح ایرانی با شخص هندی»

دوره 22، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 35-49
جبار رحمانی

2.

بازتعریف جایگاه سیر و سیاحت در جامعه‌شناسی فرهنگی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 21-38
سارا فریدزاده

3.

بازنمایی عناصر هویت بخش شهری در سفرنامه ها:( مطالعه مقایسه‏ای تهران و شهرستانهای استان تهران)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 75-100
سیدسعیدرضا عاملی؛ منیژه اخوان

4.

بازنمایی و ترسیم ابعاد هویت «دیگری» سفرنامه‌نویس مورد پژوهی: سفرنامة پیترو دلا وله

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 1064-1094
مه زاد شیخ الاسلامی؛ پریسا پوینده

5.

تصویرشناسیِ فرهنگِ ایرانی عصر قاجار در سفرنامۀ دروویل

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 49-71
امید وحدانی فر؛ اسماعیل علیپور

6.

جستاری روایت‌پژوهانه پیرامون باغ ایرانی از نظرگاه متون و سفرنامه‌ها (نمونه موردی: باغ‌های تهران در دوره قاجار)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 247-280
علی اعطا؛ ایرج اعتصام؛ آزاده شاهچراغی

7.

ختم‌الغرایب (تحفة‌العراقین) و سفرهای حج خاقانی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 77-99
سید محسن حسینی وردنجانی

8.

دست‌نویس کلیات نزاری قهستانی در کتابخانۀ چوروم حسن‌پاشا و اهمیت آن در تصحیح و تکمیل اشعار او

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 125-145
مهدی رحیم پور؛ عسگر صلاحی

9.

سازهای موسیقی دوره‌ی صفوی به روایت کمپفر و شاردن مقایسه‌ای تطبیقی در بخش سازشناختی از سفرنامه‌ی کمپفر و شاردن

دوره 2، شماره 41، آبان 1390، صفحه 23-32
ایلناز رهبر؛ هومان اسعدی؛ رامون گاژا

10.

سیمای درویشان و صوفیان در سفرنامه‌های سیاحان اروپایی عصر قاجار

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 57-74
امیر پوررستگار

11.

شمایل‌شناسی تصویر زن در دورة قاجار با تأکید بر سفرنامه‌ها، نگارگری‌ها و عکس‌های برجای‌مانده از این دوره

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 577-594
ساره طهماسبی زاده؛ محمدابراهیم زارعی

12.

معرفی و نقد کتاب: ایران و روسیه در بازی بزرگ، سفرنامه ها و شرق شناسی

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
بهناز اسدی کیاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب