1.

ابعاد نظری و آثار عینی حقوق طبیعی در اسناد و آرای حقوق بشری

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 449-470
محمدجواد جاوید؛ مرتضی رستمی

2.

ارتباط حقوق بین‌الملل و حقوق طبیعی با تأکید بر دیدگاه گروسیوس

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 132-109
محمد کاظم سجادپور؛ ساسان کریمی

3.

از مشروعیت قدرت تا تحدید حاکمیت؛ الگویی مبتنی بر قوانین طبیعی

دوره 53، شماره 4، دی 1402، صفحه 1721-1739
محمد جواد جاوید؛ یاسر مکرمی قرطاول؛ فاطمه موحدی پاشا بیگ

4.

بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 777-797
علی بیگزاده؛ جعفر کوشا؛ سیدباقر میرعباسی

5.

ثبوت و اثبات

دوره 62، شماره 0، دی 1382
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

6.

حق خوشبختی در جبران حقوق طبیعی جانبازان و ایثارگران

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 45-64
محمدجواد جاوید؛ سامان نیک نژاد

7.

حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام

دوره 37، شماره 4، دی 1386
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی

8.

حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی

دوره 37، شماره 3، مهر 1386
محمد جواد جاوید

9.

حقوق طبیعی از دیدگاه جان لاک و مرتضی مطهری

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-31
حمزه کرمی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی

10.

حقوق طبیعی و حق طبیعی: تحلیل مفهومی و تکامل تاریخی

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 747-769
سید محمد قاری سید فاطمی؛ مجید نیکویی

11.

دستورگرایی بین‌المللی: ابزارهای شناخت

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 125-146
امیر مقامی

12.

عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 61-81
محمد جواد جاوید

13.

فرانسوا ژنی و بنیادهای حاکم بر تدوین حقوق موضوعه تأملی بر تعامل متافیزیک و واقعیت در ایجاد حقوق موضوعۀ خانواده

دوره 53، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 27-49
مهدی شهابی

14.

کثرت گرایی حقوقی در الهیات مسیحی و تأثیر آن بر آغاز شکل گیری حقوق مدرن

دوره 45، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 563-587
مهدی شهابی

15.

مبانی و ماهیت حقوقی قواعد آمره از نگاه کمیسیون ‌حقوق ‌بین‌الملل

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1341-1362
سهیل گلچین؛ رضا موسی زاده

16.

مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 335-354
هومن یزدانی

17.

ملاحظاتِ حقوق عمومی در مکتبِ تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 649-678
یاسر مکرمی قرطاول؛ محمد جواد جاوید

18.

نسبت میان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقی بین‌المللی جدید

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 319-338
شهرام زرنشان

19.

نظریۀ ابتنای توسعۀ اجتماعی بر سرمایۀ حقوقی

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 53-68
محمدجواد جاوید

20.

نقدی بر حقوق جنگ و صلح در اندیشة هوگو گروسیوس

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-106
موسی موسوی زنوزسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب