1.

ارزیابی مدل‏های نفوذ آب در خاک‏های با بافت مختلف تحت مقادیر متفاوت محتوای رطوبت اولیه

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 707-717
علی رضا واعظی؛ مهران بهتری؛ مجید فرومدی

2.

بررسی آماری توزیع اُزن کلی جوّ در منطقه ایران برای فصل‌های متفاوت، طی سال‌های 2007 و 2008

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 135-149
زهرا شرعی‌پور؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ محمدعلی ثقفی

3.

بررسی ارتباط الگوپذیری تغییرات زمانی دما و بیماری سالک در استان اصفهان

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 485-515
مجید جاوری؛ کیانا شیرانی؛ زهرا کریمی

4.

بررسی تغییرات کاتیون‌های بازی در آبشویی تاج و لاشریزه گونۀ افراپلت در جنگل‌های هیرکانی

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 221-230
هاشم حبشی؛ الهام شبانی؛ مریم مصلحی

5.

بررسی ذخیره کربن آلی خاک در جنگل آمیخته راش- ممرز (مطالعۀ موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان)

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 609-616
هاشم حبشی؛ مریم مصلحی؛ رامین رحمانی؛ خسرو ثاقب طالبی

6.

تأثیر طول داده، دورۀ آماری و تعداد ایستگاه‌ها بر تغییرپذیری مقدار عامل فرسایندگی باران در مقیاس‌های زمانی مختلف در ایران

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 399-409
سید حمیدرضا صادقی؛ محسن ذبیحی؛ مهدی وفاخواه

7.

تحلیل حلقه‌های سنجه رسوبی فرسایش بین‌شیاری در رگبارهای پیاپی تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 49، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 293-302
محبوبه کیانی هرچگانی؛ پری سعیدی؛ سیدحمیدرضا صادقی

8.

تغییرات فصلی و مکانی ذرات PM2.5، PM10 و TSP در حومۀ شهر اصفهان و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 393-404
سادات فیض نیا؛ ربانه روغنی؛ سعید سلطانی

9.

تغییرپذیری درون رگباری ضریب تغییرات حجم رواناب و هدررفت خاک طی تکرارهای شبیه‌سازی باران و فرسایش خاک

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 191-199
محبوبه کیانی هرچگانی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ حسین اسدی

10.

مروری بر مبانی و کاربرد شاخص اتصال رسوبی در مطالعات فرسایش خاک

دوره 53، شماره 9، آذر 1401، صفحه 2191-2208
زهرا گرامی؛ محمود عرب خدری؛ احمد کریمی؛ حسین اسدی

11.

مطالعه تأثیر مالچ کاه و کلش گندم بر نگهداشت رطوبتی خاک در شرایط دیم

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 955-964
زهرا رضایی پور؛ علی رضا واعظی؛ محمد بابااکبری

12.

مطالعه نرخ فرونشست و توزیع اندازه ذرات گردوغبار با توجه به خصوصیات اراضی در کانون فوق بحرانی هویزه-خرمشهر

دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1555-1565
رضا امین فر؛ احمد لندی؛ سعید حجتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب