1.

در سالهای 78 و 79 اتفاق افتاد : بررسی دو مورد فهرستنویسی پیش از انتشار

دکتر مرتضى کوکبى

2.

برسی استنادی مقالات در مجلات علؤم اطلأع رسانی، فصلنامه پیا م کتابخانه فصلنامه کتاب و کتابداری در سالهای 1378-1379

رؤیا مقصودى دریه

3.

بررسی مسائل درون سازمانی و برون سازمانی مجلات علمی د ر ایران

دکتر منوچهـر محسنى

4.

تبدیل کتابخانه مدرسه به مرکز یادگیری و مرکز ارتباطات آموزشی

افسانه تو حیدى

5.

بررسی متون طب سنتی به چاپ رسیده

حسن منتصب مجابى

6.

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و اد بیات فارسی دانشکده ادبیات

با هره آژیده

7.

بررسی یادداشتهای نسخه های خطی مجموعه سیدمحمد مشکوة (قرن 6 تا 12)

فریبا افکارى

8.

بهره وری در خدمات جستجو و بازیابی اطلاعات در بخش اطلأع رسانی

مهرى شهبازى

9.

بررسی موانع ساختاری مراکز علمی و پژوهشی در رابطه با تحقق اهداف توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات

محمدصادق ضیایى

10.

نقد و نظرها قد یم ترین نسخهء خطی گلستان سعدی

دکتر برات زنجانى

11.

مروری بر کتاب تر جمان ا لبلاغه

محمدبن عمر رادویانى؛ پرفسوراحمدآ تش؛ دکتراسماعیل حاکمى؛ دکتر قاسم صافى؛ توفیق سبحانی

12.

یادی از استاد محمد تقی دانش پژوه کتابشناس و نسخه شناس نامدار

دکتر قاسم صافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب