1.

تفسیر و بازنمایی ابعاد مختلف مرخصی زایمان در بین مادران شاغل

صفحه 34-1
حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ سوسن باستانی

2.

تأثیر توانمندسازی شغلی بر امنیت غذایی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی

صفحه 52-35
کیوان شجاع چاغروند؛ علیرضا پورسعید؛ مریم امیدی نجف آبادی

3.

واکاوی معنایی برساخت هویت زنان در گردشگری (مورد مطالعه: زنان شاغل در اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان کرمان)

صفحه 82-53
فرزانه حقیقت قهفرخی؛ سید علی حسینی؛ اسماعیل قادری؛ سید مجتبی محمودزاده

4.

مطالعۀ مشارکت سیاسی زنان بلوچ با توجه به قشربندی اجتماعی منطقۀ بلوچستان

صفحه 112-83
سیما رییسی؛ حسین تفضلی؛ محمد توحیدفام؛ احمدرضا طاهری

5.

بررسی تجربیات زیستۀ دختران دانشجو از دخترانگی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان البرز)

صفحه 137-113
محمود محمدی

6.

طراحی پایدار پوشاک دختران با استفاده از ضایعات کشاورزی و زائدات پارچه‌ها (مطالعۀ موردی: دانشکدۀ هنر دانشگاه سمنان)

صفحه 164-139
معصومه جرجانی؛ سمیه باصری؛ فریده آفرین

7.

تحلیل وضعیت حضور زنان در مناصب سیاسی در جهان معاصر و ایران (از دهۀ سوم قرن بیست‌ویکم)

صفحه 190-165
هدی السادات واعظی؛ علی علی حسینی

8.

روایت زنان عضو هیئت‌علمی دانشگاه از شرایط اثرگذار بر برقراری تعادل بین نقش شغلی و مادری

صفحه 225-191
شهره روشنی

9.

تجربۀ زیستۀ زنان عضو هیئت‌علمی در برقراری توازن میان نقش‌های شغلی و خانوادگی در ایام کرونا

صفحه 253-227
بهاره نصیری

10.

بررسی اقتصادی کالای حجاب با استفاده از الگوی ADIS

صفحه 273-255
عطیه هنردوست؛ صبا کریم آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب