1.

نگاهی دوباره به دوازده بند محتشم

دکتر محمدعلی عربی؛ دکتر علی شیخ الاسلامی

2.

کاربردشناسی دیرش واکه درگفتمان دینی فارسی

دکتر علی افخمی؛ دکتر محمدرضا فخر روحانی

3.

جلوه هایی از جادوی مجاورت در مثنوی

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی؛ دکتر میترا گلچین

4.

ابداع و خلق معانی در شعر کلیم همدانی

دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر مرتضی حاجی مزدارانی

5.

نظری به مفاهیم کنائی کبریت احمر(= گوگر د سرخ) وخاک سیاه

دکتر اسماعیل حاکمی

6.

بدر در محاق دربارهء مضامین شعر و شیوهء شاعری بدر چاچی

دکتر مظاهر مصفا؛ دکتر على محمدگیتى فروز

7.

لقب و لقب گذاری در ایران

دکتر میرخسرو فر شید ورد؛ دکتر ساره زیرک

8.

بررسی پاره ای از خلقیات ناصر خسرو از رهگذر تأمل در بعضی از إبیات و استعارات دیوان

دکتر عزیزالله جوینى؛ دکتر عبدالحسین سرامى

9.

تجلی طب در ادبیات کهن

دکتر برات زنجانى؛ دکتر مریم السادات اسعدى

10.

شرح احوال و سبک اشعار شاپور تهرانی

دکتر منوچهر اکبرى؛ دکتر یحیى کاردگر

11.

ادب جهادی در جنگهای ایران و روس

دکتر عبدالرضا سیف؛ حسن اسماعیلى؛ فرهاد و فرزاد زیویار

12.

انواع روایی سنتی در ادب فارسی

دکتر نجم الدین جباری؛ دکتر علی محمد حق شناس

13.

تجلیات قدسی درخت

دکتر حمیرا زمردى

14.

آشنایی زدایی در غزلیات شمس

دکتر محمد حسین محمدى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب