1.

برآورد سرعت موج برشی با ترکیب روش‌های آرایه‌ای و وارون‌سازی منحنی‌های بیضی‌واری در ساختگاهی در جنوب شهر تهران

الهام شعبانی؛ نوربخش میرزائی؛ ابراهیم حق‌شناس؛ مرتضی اسکندری قادی

2.

پیش‌بینی میان‌مدت زمین‌لرزه براساس کاف‌های لرزه‌ای در ایالت لرزه‌زمینساختی ایران‌مرکزی و شرق ایران

مهین اربابی؛ نوربخش میرزائی

3.

روشی نوین در ارزیابی دقت مدل‌های ژئوپتانسیل در مطالعه منطقه ایران

محمدعلی شریفی؛ مهدی نیکخو؛ مجید عباس‌زاده

4.

تفسیر دوبُعدی داده‌های رادیومگنتوتلوریک به‌منظور به‌نقشه درآوردن آلودگی محل دفن زباله، مثالی از هلند

بابک عصارزادگان؛ بهروز اسکویی؛ مهرداد باستانی

5.

بهینه‌سازی اندازه بلوک (بین) با استفاده از تابع هدف مدل ریاضی

حکیم اسماعیلی اوغاز؛ محمدعلی ریاحی؛ سعید هاشمی طباطبائی

6.

مدل‌سازی موقعیت سه‌بُعدی ماهواره‌های GRACE با تلفیق تقریب چندجمله‌ای Hermite و درون‌یابی Lagrange

محمدعلی شریفی؛ زهره عرفانی جزی

7.

شناسایی مستقیم منابع هیدروکربنی به روش تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از محاسبه چگالی انرژی در حوزه زمان- مقیاس

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی

8.

پیش‌بینی موقعیت و نحوه تغییرات خط ساحلی در خلیج پُزم تا سال 2010

سیدعلی آزرم‌سا؛ فرهاد رزمخواه

9.

مقایسه روش‌های کوچک‌مقیاس کردن و مدل‌های AOGCM در بررسی تاثیر تغییر اقلیم در مقیاس منطقه‌ای

علیرضا مساح بوانی؛ سعید مرید؛ محسن محمدزاده

10.

امکان کاربرد باستان‌لرزه‌شناسی در ایران

رضا صحبتی؛ مرتضی فتاحی

11.

تفسیر دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک میدان زمین‌گرمایی تراواله در ایتالیا

بهروز اسکویی؛ آدله منزلا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب