1.

مقایسة روش تصویرسازی ذهنی پتلپ و سنتی در یادگیری مهارت سرویس کوتاه بدمینتون (بک هند)

محمد صادق افروزه؛ محسن افروزه

2.

اثر آرایش تمرین (تداخل زمینه ای) بر اکتساب، یادداری و انتقال تکالیف پیش بینی انطباقی با سرعت های ثابت، افزایشی و کاهشی

محمدعلی اصلانخانی؛ علیرضا فارسی؛ سید حجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی

3.

رابطة بین نشخوار خشم و پرخاشگری در ورزشکاران رشته های منتخب ملی

محمدعلی بشارت؛ سیده اسماء حسینی

4.

اثرات سازماندهی تمرین با سطوح مختلف تداخل ضمنی در یادگیری سه نوع مهارت والیبال

جمال فاضل؛ مرتضی همایون؛ امیر شریعتی

5.

نقش اضطراب اجتماعی اندام در تعیین انگیزة مشارکت در تمرینات ورزشی

جواد صالحی؛ احمد رحمانی

6.

تأثیر شیوه ارائه محرک های متوالی بر اکتساب، یادداری و انتقال ترتیب توالی حرکات بصری: مطالعه یادگیری و یادداری تکالیف واجد دو جزء شناختی و حرکتی

سیدکاوس صالحی؛ داود حومنیان؛ مهدی ضرغامی؛ اسماعیل صائمی

7.

تبیین تاب آوری روانشناختی بر حسب خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

علی جلیلی؛ مسعود حسینچاری

8.

مقایسة اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

مجید اکبری یزدی؛ مهدی سهرابی؛ امیر مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب