1.

تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری

صفحه 5-14
مهرداد صدقی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ مصطفی گودرزی

2.

جـایگاه "خط منحنی" در نقوش ایرانـی

صفحه 15-22
امیر فرید

3.

بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران

صفحه 23-34
میترا ذاکرین

4.

سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی کاشی های زیرلعابی در ایران

صفحه 35-46
مسلم میش مست؛ محمد مرتضوی

5.

بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی

صفحه 47-54
فریده طالب پور؛ سوسن خطایی

6.

زمینه‌های تاریخی-اساطیری در بنیان‌های طراحی سنگ‌نگاره‌های ساسانی (با تأکید بر سنگ‌نگارة اردشیر بابکان در نقش رستم)

صفحه 55-66
مهدی حق شناس

7.

طراحی با رویکرد احساسگرا مطالعه موردی: طراحی وسیله سرگرمی

صفحه 67-74
وحید چوپانکاره؛ علیرضا اژدری؛ زینب همتی

8.

تأثیر طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی

صفحه 75-85
ناصر کلینی ممقانی؛ سمانه عظیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب