1.

تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارائة مدل مطلوب (مطالعه موردی : منطقه یک شهر تهران)

صفحه 5-28
رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا دهقانی زاده؛ حبیب هنری؛ بهرام یوسفی؛ ابراهیم نوروزی سیدحسینی

2.

بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش

صفحه 29-45
رضا اندام؛ امیر منتظری؛ سمیرا فیضی

3.

برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور

صفحه 47-65
مجتبی رئیسی؛ عماد حسینی؛ مهدی طالب پور؛ وحید نظری

4.

مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران

صفحه 67-82
رسول نظری؛ محمد احسانی؛ فرید اشرف گنجوی؛ حمید قاسمی

5.

تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعة ورزش

صفحه 83-106
مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری؛ فاطمه دلبری راغب

6.

مدل یابی تأثیر رهبری تحول گرا و عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

صفحه 107-124
محمدرضا مرادی؛ اکرم جعفری؛ علیرضا امیدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

7.

رابطة هوش هیجانی،تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان لرستان

صفحه 125-143
کیومرث بازوند؛ میرمحمد کاشف؛ محمدرضا اسمعیلی

8.

برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبة کشور

صفحه 145-160
محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ علی صابری

9.

ارزیابی اثربخشی دوره های داوری و مربیگری از دیدگاه دانشجویان براساس مدل کرک پاتریک

صفحه 161-178
حسین بخشنده؛ حمیدرضا احمدی؛ محسن بهنام؛ مهرزاد حمیدی

10.

تدوین برنامة راهبردی ادارة کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزة ورزش و تربیت بدنی

صفحه 179-198
امین رشید لمیر؛ امین دهقان قهفرخی؛ امیر رشیدلمیر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب