1.

تأثیر محلول‌پاشی تریازول‌ها و سیلیکات کلسیم بر مقاومت به خشکی کلزا

صفحه 303-317
رویان منشی؛ یونس شرقی؛ حسین زاهدی؛ سید علی مدرس ثانوی؛ مهرداد مرادی قهدریجانی؛ حامد کشاورز

2.

مقایسۀ سطح تظاهر ژن‌های مؤثر در زیست‌ساخت آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکوئینولین با عامل‌های رونویسی WRKY و bZIP در مراحل مختلف نموی گیاه خشخاش افیونی

صفحه 319-328
مهدی رضایی؛ محمد رضا نقوی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ علیرضا عباسی

3.

بررسی تأثیر کشت مخلوط ذرت علوفه‌ای و ارزن مرواریدی بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه

صفحه 329-338
محسن حسینمردی؛ سید محمد باقر حسینی؛ محمد رضا جهانسوز

4.

بررسی شیوۀ کاربرد سولفات‌روی بر بیشینه شاخص سطح برگ، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط تنش رطوبتی

صفحه 339-350
محمدعلی ابوطالبیان؛ افسانه بابارئیسی

5.

بررسی همزیستی قارچریشه، کاربرد خاکی و محلول‌پاشی فلومیکس بر عملکرد علوفه و برخی ویژگی‌های کیفی ذرت

صفحه 351-364
رامین جباری؛ حمید عباس دخت

6.

تأثیر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک بر ویژگی‌های کمّی، کیفی و برخی تغییرپذیری‌های بیوشیمیایی برگ ذرت دانه‌ای در شرایط تنش کم‌آبی

صفحه 365-375
حمیدرضا توحیدی مقدم

7.

بررسی تأثیر هگزاکونازول، پنکونازول و سیلیکات کلسیم بر صفات کمی و کیفی دو رقم سویا در شرایط کم‌آبیاری

صفحه 377-388
الهام معدنی‌پور؛ کمال سادات اسیلان؛ سیروس منصوری فرد

8.

بررسی سازگاری و پایداری عملکرد رقم‌ها و رگه‌های سویا در چهار منطقه ایران

صفحه 389-397
سیمین سلطان محمدی؛ سید علی پیغمبری؛ حمید رضا بابایی

9.

بررسی تنوع ژنتیکی رگه های آفتابگردان روغنی در شرایط بدون تنش و شوری با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

صفحه 399-411
سهیلا احمد پور؛ امید سفالیان؛ رضا درویش زاده

10.

تعیین دماهای بهینۀ جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی خارخسک (Tribulus terrestris)

صفحه 413-419
احمد سرمدی؛ رضا توکل افشاری؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ آرش مامدی

11.

تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر تراکم بانک بذر و مدیریت جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) در مزارع گندم

صفحه 421-429
محمدرضا جمالی؛ گودرز احمدوند

12.

تأثیر تنش خشکی آخر فصل و توالی زراعی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم آبی تحت مدیریت مرسوم و حفاظتی

صفحه 431-441
ایوب فصاحت؛ محمدرضا جهانسوز؛ محمدرضا مهرور؛ منوچهر گرجی؛ ناصر مجنون حسینی

13.

تأثیر زئولیت بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارزن پروسو (Panicum miliaceum) در شرایط کم آبیاری

صفحه 443-452
محمودرضا تدین؛ هدایت الله کریم زاده سورشجانی

14.

ارزیابی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری برق‌زدگی و برخی از مهم‌ترین صفات مرتبط با عملکرد نخود در شرایط دیم

صفحه 453-463
علی سلیمی؛ محمد مدرسی؛ همایون کانونی؛ فاطمه جمالی

15.

بررسی تنوع ژنتیکی نخودهای زراعی تیپ کابلی (Cicer arietinum L.) بر پایۀ صفات ریخت‌شناسی با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

صفحه 465-481
خدابخش گودرزوند چگینی؛ محمد رضا بی همتا؛ رضا فتوت؛ منصور امیدی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری

16.

تبارزایی مولکولی ژنگان A در برخی از گونه‌ های Triticum L. با استفاده از توالی‌ های بین رونوشت‌های ریبوزومی (ITS)

صفحه 483-491
زینب صفری؛ علی اشرف مهرابی

17.

تأثیر زمان برداشت و روش خشک‌کردن بر کیفیت فیزیولوژیک و محتوای قندهای محلول در بذرهای باقلا (Vicia faba L.) رقم شامی

صفحه 493-506
عزت الله کریمی آرپناهی؛ علی مرادی؛ محسن موحدی دهنوی

18.

بررسی سطح بیان ژن های lim، mdeh و تغییرات مورفو-فیزیولوژیکی Mentha piperita L. در واکنش به تنش خشکی

صفحه 507-516
یوسف رحیمی؛ علیرضا طالعی؛ مجتبی رنجبر

19.

تأثیر محلول‌پاشی سولفات آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و عملکرد اسانس گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)

صفحه 517-525
بهنام رستمی؛ کمال سادات اسیلان؛ سعید یوسف زاده؛ سیروس منصوری فر

20.

تعیین دماهای مهم جوانه‌زنی گیاه دارویی مروتلخ (Salvia mirzayanii) با استفاده از رگرسیون غیرخطی

صفحه 527-534
مریم رضایی تمیجانی؛ مسعود اصفهانی؛ عاطفه صبوری

21.

تأثیر سطوح مختلف برخی از انواع تنظیم‌کنندۀ رشد اکسین بر ریشه‌دهی قلمۀ یونجه (Medicago sativa L.)

صفحه 535-543
ویدا قطبی؛ حمید دهقانی؛ رجب چوکان؛ احمد معینی

22.

تأثیر برگ‌زدایی بر انتقال دوباره و کارایی انتقال مواد در رقم‌های گندم نان در شرایط تنش کم‌آبی

صفحه 545-556
مهناز بهروزی؛ یحیی امام؛ هادی پیرسته انوشه؛ سیده الهه هاشمی

23.

مدل شبیه سازی مرحله‌های نمو دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره با استفاده از دما و طول روز

صفحه 557-566
علی سلیمانی

24.

تجزیۀ تنوع ژنتیکی در صفات زراعی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

صفحه 567-578
ملیحه یوسفی؛ حسین دشتی؛ محمدرضا بی همتا؛ شهاب مداح حسینی

25.

ارزیابی تحمل به شوری اکوتیپ‌های یونجه با استفاده از شاخص‌های تحمل

صفحه 579-589
سمیرا علی؛ مجتبی توکلی؛ کاظم پوستینی؛ احمد علی پوربابایی؛ هوشنگ علیزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب