1.

کارایی بخشی از ژنوم ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزا

صفحه 165-175
مجید جعفری؛ احمد معینی؛ مسعود شمس بخش

2.

بررسی فون مگس‌های خانوادۀ Anthomyiidae در قسمت مرکزی استان اردبیل

صفحه 177-185
مهرناز جنیدی جعفری؛ سعید محمد زاده نمین؛ معصومه مهدوی ارتاکند

3.

پویایی قارچ Pyricularia oryzae در دو مرحلۀ بلاست برگی و گردن خوشه برنج، بر اساس ارزیابی ساختار ژنتیک جمعیت‌ها در سطح ‏های برگ، پنجه و مزرعه

صفحه 187-201
فاطمه سلیمی؛ محمد جوان نیکخواه؛ فریدون پاداشت دهکایی؛ علیرضا علیزاده؛ حسن سلطانلو؛ ساره یوسفی راد

4.

معرفی پنج گونۀ نماتدdorylaimid از استان آذربایجان‌شرقی‏

صفحه 203-215
نصیر وظیفه؛ غلامرضا نیکنام؛ حبیبه جباری

5.

ارزیابی مدل شبکۀ عصبی مصنوعی GMDH در برآورد پراکنش مکانی کنه‌های خانوادۀ Laelapidae (Acari, Mesostigmata) در منطقۀ شاهرود استان سمنان

صفحه 217-225
مسعود حکیمی تبار؛ سید رضا حجازی؛ علیرضا شعبانی نژاد؛ پریسا قرآنی؛ الناز فدائی

6.

شناسایی ریخت‌شناختی و مولکولی برخی عامل‏ های شبه قارچی ایجادکنندۀ بیماری پوسیدگی طوقه و ریشۀ درختان بادام در استان‌های اصفهان و چهارمحال بختیاری

صفحه 227-241
بهرام شریف نبی؛ فریبا قادری؛ ناهید جوادی

7.

شناسایی ترکیب‏ های آلی فرّار برگ پسته و نقش آن‌ها در جلب پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae)

صفحه 243-254
محبوب قمری؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی جهرمی؛ جاماسب نوذری؛ حسین اللهیاری

8.

نقش سورفکتین در القا مقاومت گیاه توتون علیه آگروباکتریوم

صفحه 255-262
فهیمه نظری؛ ناصر صفایی؛ بهرام محمد سلطانی؛ مسعود شمس بخش؛ محسن شریفی

9.

تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) با استفاده از DNA میتوکندریایی

صفحه 263-273
ثمانه ملک شاهکویی؛ جاماسب نوذری؛ وحید حسینی نوه؛ سیدحسین گلدانساز

10.

بررسی اثر فلاونوئیدها در القای مقاومت علیه پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani

صفحه 275-287
فهیمه مروی؛ پریسا طاهری؛ مجتبی ممرآبادی

11.

الگوی پراکنش فضایی مراحل نابالغ پسیل معمولی پستۀ Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) در منطقۀ رفسنجان

صفحه 289-298
ابوالقاسم توکلی زاده؛ محمدرضا حسنی؛ زهرا شیبانی تذرجی

12.

ارزیابی توانایی سویه‌های باکتریایی فرموله‌شده بر مهار پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه پسته

صفحه 299-307
بدر السادات محمودی میمند؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد مرادی قهدریجانی؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی

13.

مقایسه ناحیه‏ های ژنی ITS، D1/D2 LSU rDNA، بتاتوبولین و RNA پلی‌مراز II در جداسازی گونه‌های Allophoma ،Didymella و Neodidymelliopsis از خانواده Didymellaceae

صفحه 309-320
مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد

14.

آنالیز مولکولی جدایه‌های قارچ Fusarium culmorum عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشۀ گندم با استفاده از نشانگر SSR

صفحه 321-339
خشنود نوراللهی؛ فرهاد غلامی

15.

اثر برخی آفت‌کش‌ها بر روی مینوز گوجه‌فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta و دو گونۀ زنبور پارازیتوئید (Hym:Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae وT. evanescens

صفحه 341-351
صدیقه اشتری؛ قدرت اله صباحی؛ خلیل طالبی جهرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب