1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی

صفحه 561-580
حمید آرایی؛ مهدی شهابی؛ مهدی دهباشی

3.

پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائة چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار

صفحه 581-597
قاسم ایزانلو؛ علی چشمی؛ رحیم پیلوار؛ مهدی خداپرست مشهدی

4.

حقوق مالیاتی و ماهیت حقوقی سهام شرکت‌ها

صفحه 599-616
رضا چراغی؛ منصور امینی؛ ولی رستمی

5.

درآمدی بر مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی

صفحه 617-633
مصطفی دانش پژوه

6.

تحلیلی بر عناصر شناختاری و موارد کاربست قرارداد لیسانس فرند

صفحه 635-653
ابراهیم رهبری؛ فاطمه یزداندوست

7.

سرقت علمی و ضمانت اجراهای مقابله با آن؛ با تأکیدی بر مسئلة تعامل سرقت علمی و نظام حقوق مالکیت فکری

صفحه 655-675
زهرا شاکری

8.

اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی

صفحه 677-695
صادق شریعتی نسب

9.

تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی

صفحه 697-716
سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمود کاظمی

10.

پیوندهای اینترنتی از منظر حقوق و فقه امامیه

صفحه 717-732
سید محمد هادی قبولی درافشان

11.

جمع و اختیار در مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی، فعل غیر، فعل شیء و مسئولیت قراردادی در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران

صفحه 733-752
علیرضا یزدانیان

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب