1.

مبانی ضمانت اجرای نقض حقوق رقابت بر اساس گفتمان فقهی به مثابه سرمایه اجتماعی

صفحه 457-486
جلیل قنواتی؛ مهشید جعفری هرندی

2.

اثرگذاری سرمایة روان‏ شناختی بر رفتارهای فرانقش پیش‌گام با تأکید بر نقش میانجی سرمایة اجتماعی سازمانی

صفحه 487-505
مهدی یزدان شناس

3.

تأثیرکیفیت خدمات پلیس هوشمند بر مشارکت شهروندان در پیشگیری از توزیع مواد مخدر

صفحه 507-534
صیاد درویشی

4.

بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و بدبینی اجتماعی بین شهروندان شهر یزد

صفحه 535-561
سیدعلیرضا افشانی؛ شیوا کبریایی

5.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر بزهکاری (مطالعة موردی: جوانان (18 تا 29) بزهکار و عادی شهر کرج)

صفحه 563-586
یلدا ایران‌پور؛ عباس شیری؛ شادی عظیم زاده

6.

مقایسة جامعه‌شناختی تأثیر سرمایة اجتماعی برکیفیت ‌زندگی سالمندان سنتی و مدرن (مورد مطالعه: سالمندان شهر رشت)

صفحه 587-611
منیر رستم‌پور واجاری؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ مجید کاشانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب