1.

آنالیز ناحیه ای رسوب معلق با استفاده از معادله رگرسیونی در حوزه آبخیز گرگانرود

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381
جواد وروانی؛ سادات فیض نیا؛ محمد مهدوی؛ محمود عرب خدری

2.

اثر ارتفاع بر بارندگی های یک روزه سیل زا برای برآورد دبی اوج در حوزه آبخیز سد سفید رود

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
علی رضایی؛ محمد مهدوی؛ کارولوکس؛ سادات فیض نیا؛ محمد حسن مهدیان

3.

بررسی امکان استفاده از روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاک شناسی در منابع طبیعی

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
ابوالفضل معینی؛ محمد جعفری؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا؛ فریدون سرمدیان

4.

بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی در رسوبدهی حوزه‌های آبخیز

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387
محمد شعبانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی؛ امیر سررشته‌داری

5.

بررسی حساسیت سازندهای زمین شناسی نسبت به فرسایش و تولید رسوب ذر حوزه آبخیز لتیان

دوره 56، شماره 3، دی 1382
سادات فیض نیا؛ مریم زارع خوش اقبال

6.

بررسی روش های کنترل فرسایش بادی برای حفاظت راه آهن مطالعه موردی: منطقه بافق

دوره 55، شماره 3، مهر 1381
حسن احمدی؛ محمدرضا اختصاصی؛ سادات فیض نیا؛ محمدجواد قانعی بافقی

7.

بررسی قابلیت استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی در مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب در منطقه میمه

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
باقر قرمز چشمه؛ سادات فیض نیا؛ جعفرغیومیان؛ غلامرضا زهتابیان

8.

پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای با استفاده از دو روش رگرسیون چند متغیره و تحلیل سلسله مراتبی ‹مطالعه موردی حوزه آبخیز گرمی چاه ›

دوره 56، شماره 3، دی 1382
حسن احمدی؛ اباذر اسمعلی؛ سادات فیض نیا؛ محسن شریعت جعفری

9.

پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیزشلمانرود در استان گیلان

دوره 54، شماره 3، خرداد 1380
سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ محمد حسن زاده نفوتی

10.

ساخت مدل منطقه ای خطر حرکتهای توده ای با استفاده از ویژگی های کیفی و تحلیل سلسله مراتبی سیستم (AHP) مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384
حسن احمدی؛ شیرین محمد خانی؛ سادات فیض نیا؛ جمال قدوسی

11.

مطالعه خاک شناسی منطقه طالقان با استفاده از روش زمین شناسی

دوره 55، شماره 3، مهر 1381
سادات فیض نیا؛ محمد جعفری

12.

مقایسه روش زمین شناسی و روش ژئومورفولوژی برای مطالعات خاکشناسی در منابع طبیعی

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384
محمد جعفری؛ فریدون سرمدیان؛ ابوالفضل معینی؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا

13.

مقایسه روش های آماری برآورد رسوب معلق رودخانه ها

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
محمدرضا میرزایی؛ محمود عرب خدری؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی

14.

نقش بررسی های کانی شناسی و شاخص های آماری رسوبات در منشاء یابی تپه ماسه های شندان سراوان - بلوچستان

دوره 58، شماره 4، دی 1384
عبدالحمید دهواری؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب