1.

بازشناسی گذار ساختارگرایی به پساساختارگرایی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-76
عبدالرحمن عالم؛ مصطفی انصافی

2.

پیدایش مبانی سوسیالیسم و اندیشه مارکسیستی در ایران: تحلیل اسناد تاریخی

دوره 52، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 921-897
عبدالرحمن عالم؛ محمد علی احمدی

3.

چارچوب نظری گردش نخبگان سیاسی شایسته و تأثیر آن بر ثبات سیاسی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 125-144
مصطفی ملکوتیان؛ عبدالحمید غلامی‌نیا

4.

حقوق نهادین شهروندی و مشارکت سیاسی (راهجوی توسعۀ سیاسی)

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 127-145
عبدالرحمن عالم؛ احد نوری اصل

5.

دموکراسی گفتگویی هابرماس: رابطه یا نسبت عامل‌ها

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 153-170
عبدالرحمن عالم؛ علی پورپاشا کاسین

6.

فوکو، اندیشمندی انتقادی

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
عبدالرحمن عالم؛ حمید یحیوی

7.

ماکس وبر و احیای حاکمیت سیاسی در عصر سلطۀ عقلانیت ابزاری

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 191-210
عبدالرحمن عالم؛ مصطفی پنداشته پور

8.

ماهیت اندیشه سیاسی سده‌های میانه، با تأکید بر فلسفه مسیحیت

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 535-553
احمد خالقی؛ سعید ماخانی

9.

مسائل و مشکلات روش شناختی برنامۀ پژوهشی در ارزیابی روش شناسی های تاریخ اندیشۀ سیاسی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 63-81
محمد عبداله پور چناری؛ عبدالرحمن عالم

10.

مفهوم دولت در اندیشۀ سیاسی ایرانِ دوران قدیم

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 99-118
عبدالرحمن عالم؛ علی پورپاشاکاسین

11.

نسبت اسلام و دموکراسی در ایران معاصر

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 135-154
عبدالرحمن عالم؛ فرامرز میرزازاده احمد بیگلو

12.

نقش و جایگاه گاز طبیعی در سیاست انرژی هند: بررسی گزینه های موجود برای تامین گاز طبیعی مورد نیاز هند

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 121-135
مصطفی ملکوتیان؛ سید هدایت اله عقداییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب