1.

بررسی تاثیر برخی از عوامل محیطی بر وضعیت توانایی های ادراکی – حرکتی دانش آموزان 2 منطقه شهر تهران

دوره 4، شماره 4، فروردین 1379
محمدرضا کردی

2.

بررسی تاثیر بی تمرینی بر عملکرد وترکیب بدن وزنه برداران نخبه تیم ملی

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380
محمدرضا کردی؛ معرفت سیاهکوهیان

3.

بررسی ومقایسه ی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی تناوبی وتداومی بر تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین ‹EOP› مردان 18-23 سال

دوره 10، شماره 10، دی 1380
محمدرضا کردی؛ محمدعلی سالیانه؛ دکتر عباسعلی گائینی

4.

بررسی ومقایسه ی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی تناوبی وتداومی بر تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین ‹EOP› مردان 18-23 سال

دوره 10، شماره 10، دی 1380
محمدرضا کردی؛ محمدعلی سالیانه؛ دکتر عباسعلی گائینی

5.

بررسی ومقایسه ی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی تناوبی وتداومی بر تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین ‹EOP› مردان 18-23 سال

دوره 10، شماره 10، دی 1380
محمدرضا کردی؛ محمدعلی سالیانه؛ دکتر عباسعلی گائینی

6.

تأثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر

دوره 37، شماره 0، آبان 1387
مهدی مقرنسی؛ عباسعلی گائینی؛ ابراهیم جوادی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ مظاهر رحمانی

7.

تأثیر نوع تمرین و استروژن بر CRP و برخی از عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان مسن

دوره 34، شماره 34، اسفند 1386
محسن ثالثی؛ توراندخت امینیان؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی

8.

رابطه میان قوس کمر با طول عضله سوئز خاصره و قدرت عضلات شکم

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385
محمدحسین علیزاده؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب