1.

بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 370-353
معصومه سادات فرحی؛ عبدالله امیدی فرد؛ محمدعلی راغبی

2.

بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 601-624
سید احمد میرحسینی؛ سیده فاطمه میر حسینی

3.

بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 301-310
جواد سرخوش؛ مریم عطائی

4.

بررسی فقهی و حقوقی تعدیل سلطه و انتظارات زوج از زوجۀ شاغل در مسئلۀ تمکین وخروج ازمنزل

دوره 18، شماره 3، مهر 1401، صفحه 689-709
بهنام قنبرپور

5.

بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن

دوره 43، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 135-159
محمود قیوم زاده

6.

بررسی و ارزش‌گذاری کاربست تضییق مفهومی در واژۀ ضرب در تفاسیر با محوریت آیۀ 34 سورۀ نساء

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 247-225
زهره نریمانی

7.

بررسی و تحلیل مفهوم فرزندآوری از دیدگاه امام محمد غزالی

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 19-39
علی انتظاری؛ عهدیه اسدپور

8.

تأملی در تأثیر قاعده نفی سبیل بر احکام خانواده

دوره 7، شماره 2، آبان 1390، صفحه 113-138
حافظه شایق؛ محمود حایری؛ علی تولایی

9.

تجدیدنظرخواهی و فرجام‏خواهی آرای پایان رابطة زوجیت؛ نارسایی‏ها و راهکارها

دوره 19، شماره 2، مهر 1401، صفحه 415-426
محمد شکری

10.

ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی

دوره 69، شماره 0، تیر 1380
علی علی آبادی

11.

قلمرو احوال شخصیه

دوره 3، شماره 8، خرداد 1384
دکتر علیرضا باریکلو

12.

مبانی فقهی الزام به فرزندآوری

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 649-670
نسرین رهنما؛ عبدالله امیدی فرد

13.

معیار (( کفائت)) در نکاح

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382
علی اکبر ایزدی فرد

14.

نسب فرزند نامشروع و آثار آن از منظر فقه و حقوق

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 147-167
حمیده عبداللهی علی بیگ؛ سیده ندا خاوران

15.

نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقۀ زوجه

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 295-316
اصغر زیرک باروقی؛ مرتضی حاجی‌پور

16.

ولایت در نکاح باکره ی رشیده

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 11-33
علی اکبر ایزدی فرد؛ سمیه کلیجی؛ حسین کاویارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب