1.

اثر تلفیقی Trichoderma virens و Glomus mosseae در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 9-16
کیومرث میره کی؛ محمد عبدالهی؛ فرزانه طلایی

2.

بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم توسط برخی ازجدایه های سودوموناس

دوره 37، شماره 7، تیر 1385
پژمان خدایگان؛ حسن رضا اعتباریان؛ غلام خداکرمیان؛ محمد ترابی

3.

بررسی تأثیر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز(FFS) بر دانش ونگرش شالیکاران پیرامون مبارزه بیولوژیک بر علیه کرم ساقه‌خوار برنج(مطالعه موردی در استان مازندران)

2-38، شماره 3، آذر 1387
ترانه اسکو؛ محمد چیذری؛ سیده فاطمه رسولی

4.

تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن

دوره 42، شماره 8، اسفند 1387
اعظم نجف لو؛ محمد حسین صراف زاده؛ عباس گرامی

5.

کارآیی نماتدهای بیماری زای حشرات Steinernema sp و Heterorhabditis bacteriophora در کنترل لاروهای پروانه زنبورنمای چوبخوار تنه درختان سیب Synanthedon myopaeformis

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1382
رحیم پرویزی

6.

مقایسه کنترل شیمیایی وبیولوژیکی بیماری پژمردگی فوزاریومی زیره سبز(Fusarium oxysporum f.sp.cumini)درشرایط آزمایشگاه وگلخانه

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378
رضااقنوم؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ بهروز جعفرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب