1.

ارزیابی کالوس زایی وباززایی ژنوتیپ های برنج ازطریق کشت بساک

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
حبیب الله عارفی؛ محمد نوروزی؛ نادعلی باقری

2.

انتقال ژن pgip1 لوبیا رقم دانشجو به کلزا (رقم R line Hyola 308) جهت ایجاد مقاومت علیه قارچ Sclerotina sclerotiorum عامل پوسیدگی ساقه

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 53-61
علی عابدی؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ خسرو پیری

3.

اندام‏زایی مستقیم گیاه گل ساعتی (Passiflora caerulea L.) با استفاده از ریزنمونه‏های برگ و دمبرگ

دوره 49، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 375-382
مرضیه جعفری؛ محمد حسین دانشور؛ امین لطفی جلال آبادی

4.

باززایی درون شیشه‌ای ارقام کاهوی (Lactuca sativa) ایرانی

دوره 39، شماره 1، آبان 1387
حسین هنری؛ هوشنگ علیزاده؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ سید علی پیغمبری؛ مختار جلالی جواران5

5.

بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377
عبدالهادی حسین زاده؛ فرزاد جاوید فر؛ بهمن یزدی صمدی؛ علیرضا طالعی

6.

بررسی تولید‎ ‎انبوه گیاهچه‌های ارکیده فالانوپسیس رقم شاخه بریده ‏Detroit‏ از طریق کشت ‏درون‌شیشه‌ای اندام‌های رویشی

دوره 52، شماره 3، آذر 1400، صفحه 689-699
خسرو بالی لاشکی؛ هدایت زکی زاده؛ جمالعلی الفتی

7.

بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 39-50
پوراندخت گلکار؛ کاظم ارزانی؛ سید علی محمد میر محمدی میبدی

8.

تولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونۀ تخمدان در ارقام انگور یاقوتی، بی‌دانۀ سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس‌

دوره 45، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 345-352
امیر جمال محمود؛ علی عبادی؛ مسعود میر معصومی؛ منصور امیدی

9.

ذخیره سازی طولانی سوسپانسیون سلولی چند رقم برنج(Oryza sative L.) ایرانی به عنوان ژرم پلاسم در مافوق سرما

دوره 32، شماره 4، تیر 1380
نادعلی بابائیان جلودار؛ مایک دیوی؛ ادوارد کوکینگ

10.

روش تراریزش سریع با کارایی بالا در یونجه های دیپلوئید و تتراپلوئید برای تظاهر ژن های Sn بتا – گلو کورونیداز (gus)

دوره 36، شماره 4، تیر 1384
سیدمحسن زاده حجازی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ هوشنگ علیزاده؛ رضا توکل افشاری؛ سرجیو آرچیونی

11.

رویان‌زایی بدنی مستقیم از رویان‌های نابالغ در دورگ‌های آفتابگردان

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 701-707
سهیلا مرادی؛ محمدرضا عظیمی؛ سید سعید پورداد؛ فریبرز حبیبی

12.

مطالعه صفات باززایی گیاه در رویانهای بدست آمده از ظروف مختلف در کشت میکروسپورهای کلزا (Brassica napus cv. PF7045/91)

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1385
پرهام حدادی؛ احمد معینی؛ قاسم کریم زاده؛ محمدرضا عبدالهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب