1.

انقلاب مشروطه و رویارویی ایرانیان با چهره ژانوسی تجدد؛ پژوهشی در باب شکل گیری نخستین جریان های فکری و سیاسی در ایران

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388
مهدی رهبری

2.

بدرود جویس با کلان روایتها: نگاهب به بیداری خانواده فینگانها

دوره 11، شماره 32، مرداد 1385
جواد زنگویی

3.

پیدایش مبانی سوسیالیسم و اندیشه مارکسیستی در ایران: تحلیل اسناد تاریخی

دوره 52، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 921-897
عبدالرحمن عالم؛ محمد علی احمدی

4.

پدیده ی جهانی شدن فرهنگ ها

دوره 39، شماره 3، مهر 1388
یدالله چوپانی

5.

تاریخ‌نگاری مارکسیستی و ماهیت جامعه و دولت در ایران سنتی

دوره 51، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1091-1063
حجت کاظمی

6.

تأملی در نگرش جامعه‌شناختی مارکسیستی به تاریخ ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 133-152
ناصر صدقی

7.

تحلیل نمادشناسی و عناصر مارکسیستی در رمان مدیر مدرسۀ جلال آل ‌احمد

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 41-61
اسد آبشیرینی

8.

تئوری ارزش کار

دوره 3، شماره 18، مرداد 1400، صفحه 3-8
سید امیر حسین ناظمی

9.

خوانش نشانه ـ جامعه‌‌شناختی رمان کودکانۀ «خرسی که چپق می کشید»:با رویکرد مارکسیستی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 65-88
امیر حسین زنجانبر؛ غلامحسین کریمی دوستان

10.

درآمدی بر باستان‌شناسی و سیاست

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 1-13
بهرام آجرلو

11.

دوگانگی میان ملی‌گرایی و جهان‌وطن‌گرایی در مارکسیسم و اتحاد شوروی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 271-294
حبیب‌الله فاضلی؛ علی کریمی

12.

رویکرد نظری به انقلاب اسلامی: بررسی اندیشۀ سیاسی شریعتی دربارۀ انقلاب اسلامی

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 673-691
علیرضا صدرا؛ محمدرضا شمسا

13.

زیباشناسی تصویر کارگر در آثار نقاشی سه دهه پایانی سده نوزدهم تحلیل گفتمان انتقادی آثار ماکسیمیلیان لوس

دوره 27، شماره 4، دی 1401، صفحه 29-40
ترنم تقوی؛ مصطفی گودرزی

14.

شکاف اجتماعی دولت و جنبش چپ دانشجویی در دهه 1380

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 201-229
علیرضا مرادی؛ مهدی حسین زاده فرمی

15.

ماتریالیسم دیالکتیک چیست؟

دوره 3، شماره 15، اردیبهشت 1400، صفحه 2-7
سید امیر حسین ناظمی

16.

مسکو و جمهوری های پیرامونی در دوران شوروی: چارچوبی تحلیلی برای درک روابط و اقدامات

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
حمیرا مشیرزاده؛ مریم نظامی

17.

مطالعه سازمان های بین المللی از چشم اندازی تئوریک

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
بهاره سازمند

18.

یوسف آقچورا و بنیان‌های فکری تُرک‌گرایی

دوره 49، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 117-132
علی کالیراد؛ سوده پورمجیدیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب