1.

ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-12
سمیه الوانی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

2.

ارزیابی توان استرپتومیست‏های ریزوسفر گوجه‏فرنگی در کنترل قارچ بیمارگر Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 173-185
محمد جواد زاهد؛ کیوان بهبودی

3.

ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک مخمر Pichia membranaefaciens در برابر بیمارگرهای پوسیدگی خوشۀ انگور Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 97-110
سعیده رنجبر چهار برج؛ اکبر شیرزاد؛ مهدی ارزنلو

4.

جداسازی، غربالگری،شناسایی نسبی و تعیین تحمل به تنش شوری و خشکی جدایه های برترباکتری های ریزوسفری محرک رشد (PGPR) درختان پسته

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388
مهدی سرچشمه پور؛ غلامرضا ثواقبی؛ ناهید صالح راستین؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد پوربابایی

5.

مطالعه تولید برخی از متابولیتهای ضد میکروبی بوسیله تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
مسعود احمدزاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ خلیل طالبی جهرمی

6.

معرفی استرین جدید UTPF68 Pseudomonas fluorescens به عنوان یکی از باکتری‏های مهم بیوکنترل در ایران

دوره 1، شماره 1، تیر 1391، صفحه 49-60
مسعود احمدزاده؛ سلیمان قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب