1.

آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها (با تأکید بر دختران دانشجو)

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 25-45
طیبه فردوسی؛ مهدی آقاپور

2.

ارتباط فرهنگ فقر و آسیب‌گرایی زنان حاشیه‌نشین شهری (مورد مطالعه: منطقۀ دیزج شهر همدان)

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 209-232
موسی عنبری؛ سارا بقایی

3.

بحران تأمین آب در حوضة آبریز زاینده‌رود؛ مسائل سیاسی و اجتماعی و راهکارهایی برای مدیریت آن (مطالعة موردی: اعتراضات سال‌های 1389 تا 1392)

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 567-585
محمد مهدی اسماعیلی

4.

بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری در استان مازندران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 197-220
محرم آزاد؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر

5.

بررسی راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر راهکارهای احیا و ترویج این فریضۀ الهی

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 587-611
ثریا قنبری کرمانشاهی؛ سید محمد شفیعی دارابی (مازندارانی)؛ علیرضا عسگری

6.

تأثیر آسیب‌های اجتماعی بر زیست پذیری در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: شاهین‌دژ)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-50
حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ نوبخت سبحانی؛ سینا سلمان زاده

7.

توسعه شهری و آسیب‎شناسی اجتماعی در ایران

دوره 36، شماره 2، آبان 1384
اسماعیل علی اکبری

8.

توسعه کارآفرینی اجتماعی؛ آسیب‌ها، عوامل مؤثر و راهکارها

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 277-297
تیمور مرجانی؛ سید صدرالدین صدری

9.

جرم حکومتی؛ رویکردی نوین در تحلیل آسیب‌های اجتماعی (مورد مطالعه: کودکان خیابانی شهر تهران)

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 497-518
حسین غلامی؛ نبی اله غلامی

10.

چالش‌های زندگی دانشجویی در خوابگاه‌های خودگران در شهر تهران (با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی)

دوره 7، شماره 2، آبان 1395، صفحه 311-338
ستار پروین

11.

خوابگاه دانشجویی و آسیب‌های اجتماعی دختران (مورد مطالعه: خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی)

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 7-36
سید حسین سراج زاده؛ کرم حبیب‌پور گتابی

12.

عوامل جامعه شناختی موثر بر مصرف سیگار در بین زنان و دختران شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1389
علی اصغر سعیدی؛ شکوه دیباجی فروشانی؛ سید احمد فیروزآبادی

13.

مشارکت سازمان‌های مردم ‌نهاد در فرآیند دادرسی کیفری به ‌منزلۀ سرمایۀ اجتماعی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 41-58
مهدی شیداییان؛ علی عسگری مروت؛ مسلم واحدی

14.

مطالعه صورت بندی مسائل و آسیب های اجتماعی در اندیشه ابن خلدون

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 97-120
علی قجری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ زهرا محسنی فرد

15.

مطالعۀ جامعه‌شناختی مشاغل غیر رسمی در مناطق محروم شهر کرمانشاه

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 167-199
وکیل احمدی؛ بیتا حامدسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب