1.

اثر مقادیر مختلف بقایا و سطوح نیتروژن برعملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) دیم

دوره 40، شماره 2، دی 1388
حسین صادقی؛ محمد جعفر بحرانی؛ عبدالمجید رونقی؛ محمد حسین رئوفت؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ محمد تقی آساد

2.

ارزیابی سناریوهای افزایش بهره‌وری مصرف آب گندم دیم در حوزه کرخه با استفاده از آنالیزهای مدیریتی مدل رشد گیاهی CropSyst

دوره 1، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 29-40
رضوانه مومنی؛ محمودرضا بهبهانی؛ محمد هادی نظری فر؛ بهزاد آزادگان

3.

ارزیابی شاخص بهره وری اقتصادی مدیریت تک آبیاری برای دو رقم گندم دیم (مطالعه موردی: مراغه)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 17-29
علیرضا توکلی

4.

ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت تدریجی (Slow rusting) نسبت به بیماری زنگ زرد در برخی از ارقام گندم دیم

دوره 52، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 121-134
صفرعلی صفوی؛ مظفر روستائی

5.

بررسی اثر زمان محلول پاشی اوره بر خصوصیات کمی و کیفی دانه گندم سرداریT. aestivum. L.) ) در شرایط دیم

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
ولی فیضی اصل؛ غلامرضا ولیزاده

6.

بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی و عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل رگرسیونی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1382
دکتر قاسم عزیزی؛ داریوش یار احمدی

7.

بررسی تغییرات عملکرد و طول مراحل فنولوژی گندم دیم تحت سناریوی RCP با استفاده از دو مدل DSSAT و AquaCrop در غرب ایران

دوره 52، شماره 10، دی 1400، صفحه 2665-2677
محمد لطفی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسین مشکوتی؛ وحید ورشاویان

8.

بررسی عملکرد تور حشره‌گیری در برآورد جمعیت سن گندم Eurygaster integriceps

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 138-149
عبدالامیر محیسنی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ غلام رضا رجبی؛ محمد سعید مصدق؛ محمد پیرهادی؛ عزت اله نباتی

9.

تحلیل شرایط بارش در سطح نواحی دیم خیر (مورد مطالعه شرق کرمانشاه )

دوره 42، شماره 0، فروردین 1381
دکتر غلامعلی مظفری؛ دکتر هوشنگ قائمی

10.

تعیین دامنۀ وابستگی فضایی ریسک سیستماتیک عملکرد گندم دیم در ایران: کاربرد الگوهای خودرگرسیون فضایی

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 343-356
مرتضی تهامی پور زرندی؛ حبیب الله سلامی؛ سعید یزدانی؛ امیرحسین چیذری

11.

تولید روان‌آب و هدررفت خاک در مراتع با پوشش ضعیف تحت تأثیر تغییر کاربری زمین و جهت شخم

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 87-98
احسان زرین آبادی؛ علی رضا واعظی

12.

زمینه‌یابی ایجاد بیمه شاخص آب‌و‌هوایی پیشنهادی در محصول گندم دیم شهرستان اهر

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 383-393
محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ سمیرا افراسیابی؛ جواد حسین زاد؛ باب اله حیاتی

13.

مطالعة تطبیقی چهار نمایة خشکسالی هواشناسی بر پایه عملکرد نسبی محصول گندم دیم در استان همدان

دوره 41، شماره 69، آذر 1388
حمید زارع ‌ابیانه؛ وحید یزدانی؛ خلیل اژدری

14.

مطالعۀ تطبیقی روش های برآورد بارش مؤثر در زراعت گندم دیم در اقلیم های مختلف ایران

دوره 45، شماره 3، آذر 1392، صفحه 31-46
جابر رحیمی؛ جواد بذرافشان؛ علی خلیلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب