1.

بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 44، شماره 3، آبان 1391، صفحه 141-156
شهریور روستایی؛ محسن احد نژاد؛ اکبر اصغری زمانی؛ علی رضا زنگنه

2.

برنامه‌ریزی راهبردی به‌منظور توانمندسازی محله‌های دارای فقر شهری (مطالعۀ موردی: شهرکرد)

دوره 51، شماره 4، دی 1398، صفحه 1033-1049
احمد زنگانه؛ سعید یوسفی بابادی؛ طاهر پریزادی

3.

تجزیه و تحلیل فقر شهری با تاکید بر شاخص‌های اجتماعی بین سال های 1385 و 1395 (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 54، شماره 4، دی 1401، صفحه 1323-1339
پروین ده ده زاده سیلابی؛ نرگس احمدی فرد

4.

تعیین مکانی پهنه ‏های فقر شهری (موردپژوهی: منطقة 12 کلان‏ شهر تهران)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 307-321
حافظ مهدنژاد؛ فریاد پرهیز

5.

تهیدستان شهری و عدم جذب در بازارکار رسمی (مورد مطالعه: مهاجران روستایی فقیر شهر تهران)

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 93-117
عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی

6.

حق به شهر و امکان شناسایی آن در نظام حقوقی ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 163-183
سید احمد حبیب نژاد؛ احمد خسروی

7.

سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

دوره 21، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 45-54
اسفندیار زبردست؛ ، راضیه رمضانی

8.

شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر گسترۀ فقر شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ آخماقیۀ تبریز)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 91-111
شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی؛ فاطمه زادولی

9.

شناسایی و ارزیابی گستره های فضایی فقر شهری در شهر یزد

دوره 46، شماره 3، مهر 1393، صفحه 677-695
محمد رضا رضایی؛ مهدی علیان؛ امیررضا خاوریان

10.

شناسایی و ارزیابی گستره‌های فقر شهری در محلات شهر مراغه

دوره 9، شماره 2، مهر 1396، صفحه 197-214
شهریور روستایی؛ پوران کرباسی

11.

کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 27-42
اسفندیار زبردست؛ احمد خلیـلی؛ مصطفی دهقانی

12.

کاربست پارادایم انتقادی در فهم عدالت فضایی در حاشیه کلانشهر تهران مورد مطالعه: اسلامشهر و شهر قدس

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 19-33
هاشم داداش پور؛ دلارام شجاعی

13.

محله‌های فرودست شهری و حق به شهر مورد پژوهی محله خاک سفید شهر تهران

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 163-182
مهرداد جواهری‌پور

14.

مطالعۀ جامعه‌شناختی راهبردهای تهیدستان شهری برای بقا در شهر (مورد مطالعه: سرپرستان خانوارهای تهیدست شهر تهران)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 511-528
عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب