1.

احکام حقوقی طفل حاصل از رحم جایگزین

دوره 8، شماره 19، اسفند 1390، صفحه 169-195
اسدالله لطفی؛ صالح سعادت

2.

ارزیابی مقایسه‌ای میزان آبستنی در خرگوش‌های آزمایشگاهی Dutch ‌در شرایط تلقیح مصنوعی و جفت‌گیری طبیعی

دوره 62، شماره 4، دی 1386
محمدحسن متدین؛ فاطمه توده دهقان؛ پرویز تاجیک

3.

ارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتی

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر عباس گرامی؛ دکتر رسول واعظ ترشیزی؛ داریوش علیپور

4.

انتقال جنین با روش غیرجراحی در مادیان های آمیخته ترکمن در ایران

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376
دکتر محمود بلورچی؛ دکتر فرامرز قراگوزلو؛ دکترسید مرتضی میرترابی؛ دکترپرویز هورشتی؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی؛ دکترپرویز تاجیک

5.

تأثیر آلبومین سرم گاوی (BSA) بر فراسنجه های جنبایی اسپرم و باروری خروس بومی

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 397-408
صالح طباطبائی وکیلی؛ مرتضی مموئی

6.

تاثیر تلقیح مصنوعی در زمانهای مختلف، بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های تالشی

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388
مسعود دیدارخواه؛ مهرداد محمدی؛ مختار مهدیزاده

7.

تاثیر محلولهای رقیق کننده بر روی ماندگاری اسپرماتوزوئید ‘ قابلیت نطفه داری و جوجه در آوری مرغهای مادر گوشتی

دوره 56، شماره 3، آبان 1380
دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر رضا محمدی؛ دکتر رضا شهیدی؛ مهندس محمدرضا ملاصالحی؛ دکتر ناصر امام جمعه کاشان

8.

تلقیح مصنوعی داخل رحمی به روش لاپاروسکوپی و تلقیح سرویکال در میشهای سوپر اووله شده در برنامه انتقال جنین

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379
دکتر حسینی پروژه؛ دکتر پرویز تاجیک؛ دکتر فرامرز قراگوزلو

9.

تولید مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق فرانسه و ایران

دوره 64، شماره 0، تیر 1383
دکتر سید حسین صفایی

10.

عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلقیح مصنوعی در گاوداری های شیری استان اردبیل (مقایسه الگوها)

دوره 42، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 287-300
اصغر باقری؛ سید مرضیه رازقی

11.

کاربرد نانولیپوزوم‌ها در انجماد اسپرم

دوره 19، شماره 2، آذر 1398، صفحه 28-32
طوبی ندری؛ آرمین توحیدی؛ سعید زین الدینی؛ غلامحسین ریاضی؛ مهدی ژندی؛ محسن شرفی

12.

مطالعة آناتومی سرویکس گوسفند و تأثیر آن بر مقدار نفوذ گان تلقیح به درون سرویکس

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 317-325
کوروش صوفیه؛ حامد رضایی؛ حمید کهرام

13.

نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه

دوره 37، شماره 3، مرداد 1383
سید طه مرقاتیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب